New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 25. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/92, 50/92 in 72/95) in 13. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na 20. seji dne 17. 7. 1996 sprejel

 

S K L E P

 

1

Občinski svet občine Ljutomer daje soglasje k spremembam in dopolnitvam statutov: Osnovne šole Stročja vas, Osnovne šole Mala Nedelja, Osnovne šole Razkrižje, Osnovne šole Križevci, Vrtca Ljutomer, Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, Osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer.

 

2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ljutomer.

 

3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 011-1/96

Ljutomer, dne 17. julija 1996.

 

Predsednica 

Občinskega sveta 

občine Ljutomer

 

Darja Odar, dipl. psih. l. r.