New Page 2

 

Številka: 011-20/2020

Datum: 9. 9. 2020

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cirkulane

 

SKLICUJEM

 

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Cirkulane,

ki bo

v TOREK, 15. 9. 2020, ob 19.00. uri,

v sejni sobi Občine Cirkulane, Cirkulane 58.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda;

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 — Predlog sklepa o sprejemu Odloka (gradivo);

3. Odlok o porabi proračunske rezerve - Predlog sklepa o sprejemu Odloka (gradivo);

4. Razno.

 

 

Občina Cirkulane

 

Antonija Žumbar, županja