New Page 1

 

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 24. 2. 2000 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih občinska uprava izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času.

 

 

    Občinska uprava mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.

 

 

2. člen

 

 

Gostinski lokali, ki se nahajajo na območju Občine Črnomelj in so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih lahko obratujejo med 6. in 22. uro.

 

 

3. člen

 

 

V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:

 

 

    1. restavracije, gostilne, kavarne, največ do 1. ure naslednjega dne;

 

 

    2. okrepčevalnice in dnevni bari do 24. ure;

 

 

    3. diskoteke, nočni bari, bari s plesiščem, največ do 4. ure naslednjega dne;

 

 

    4. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov (hoteli) do 23. ure;

 

 

    5. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hišnim redom, vendar največ do 24. ure;

 

 

    6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s prijavljenim programom prireditev.

 

 

    Gostinski obrati, navedeni v prvem odstavku tega člena lahko pričnejo z obratovalnim časom ob 6. uri.

 

 

    Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven stanovanjskih naselij obratovalni čas ni omejen.

 

 

    Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).

 

 

4. člen

 

 

Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti:

 

 

    1. soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala;

 

 

    2. mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se gostinski obrat nahaja;

 

 

    3. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;

 

 

    4. potrdilo o plačilu komunalne takse in ostalih obveznosti, ki so določene z odloki na območju Občine Črnomelj.

 

 

    Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

 

 

    V primeru, da je eno od teh soglasij negativno, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.

 

 

5. člen

 

 

Krajevna skupnost pri oblikovanju mnenja upošteva merila in pogoje, in sicer:

 

 

    1. Potrebe razvoja turizma:

 

 

    a) vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve);

 

 

    b) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom (gostinski obrati v kulturnih ustanovah, športnih objektih).

 

 

    2. Potrebe specifičnih območij

 

 

    a) neposredna bližina

 

 

    – železniške in avtobusne postaje,

 

 

    – kulturnih ustanov;

 

 

    b) poslovno-trgovska središča.

 

 

    3. Potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov.

 

 

    4. Vrsta in lokacija gostinskega obrata:

 

 

    a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez ponudbe hrane;

 

 

    b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, bolnišnic, domov upokojencev, dijaških domov in šolskih ustanov.

 

 

    5. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v smislu:

 

 

    – navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,

 

 

    – skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,

 

 

    – skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.

 

 

6. člen

 

 

Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 3. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in skrajša na 22. uro v primeru:

 

 

    – utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev, ki jih zbere KS na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb;

 

 

    – da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam.

 

 

    V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.

 

 

7. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 30600/00026/2000

 

 

Črnomelj, dne 24. februarja 2000.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.