New Page 2
 

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS. št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 18. seji dne 2. marca 2001 sprejel

 

O D L O K

 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Šalovci plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), zavezance za plačilo, merila za določanje višine in za oprostitev plačila nadomestila ter določanje višine nadomestila.

 

2. člen

 

Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

 

3. člen

 

Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.

 

Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljišče parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,50, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče. V primeru, da stoji stavba na zemljiški parceli, ki se jo šteje kot gradbeno parcelo, je predmet odmere nadomestila, stanovanjska oziroma poslovna površina stavbe.

 

Kot nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom odločeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih, poslovnih stavb in inženirskih objektov, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

 

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiške parcele.

 

4. člen

 

Površina stanovanjske in počitniške stavbe je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, kurilnice, pralnice in drugih zaprtih prostorov stanovanja razen prostorov, ki niso namenjeni za bivanje ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.

 

5. člen

 

Površina poslovne stavbe je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovni prostor se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti (nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, zimski vrtovi ipd.).

 

6. člen

 

Za poslovne površine drugih objektov se po tem odloku štejejo, športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti, površine za odprta skladišča, površine za parkirišča, gostinski vrtovi, površine za obratovanje bencinskih servisov.

 

Osnova za izračun nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča je celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča za katera je z izvedbenim prostorskim aktom odločeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki se uporablja za določen namen opredeljen s tem odlokom.

 

Nadomestilo se ne plačuje za nezazidano stavbno zemljišče – zazidljivo gradbeno parcelo, ki je manjše od 0,5 a in večje od 8,0 a.

 

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

 

7. člen

 

Nadomestilo se plačuje na tistih območjih Občine Šalovci za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena vsaj z električnim in cestnim omrežjem.

 

8. člen

 

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v dve kakovostni skupini – območji. Območja so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:

 

– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti

 

– dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi

 

– opremljenost s komunalno infrastrukturo

 

– ustrezno namensko rabo po prostorskih izvedbenih aktih

 

– bližina centra s pomembnejšimi javnimi funkcijami (srednje šole, bolnica, kulturne ustanove, sedež upravne enote ipd.) ter sedeža občine.

 

Območja, kjer se plačuje nadomestilo:

 

1. Območje, ki obsega: območja naselja Šalovci

 

2. Območje, ki obsega: območja naselij Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci, Markovci.

 

9. člen

 

Območja iz prejšnjega člena so vrisana na grafičnih kartah v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka. Grafične karte so na vpogled pri Občinski upravi občine Šalovci.

 

III. ZAVEZANCI

 

10. člen

 

Zavezanci za plačilo nadomestila so neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma drugega objekta (lastniki, najemniki zemljišč oziroma objektov, imetniki stanovanjske pravice...), ki so lahko fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezni register oziroma v drugo predpisano evidenco.

 

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

 

11. člen

 

Za določitev nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upoštevajo naslednja merila:

 

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave

 

2. lega in namembnost stavbnega zemljišča

 

3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih

 

4. dotrajanost in zapuščenost objekta oziroma stavbnega zemljišča

 

5. smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča

 

6. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča

 

7. merila za druge objekte

 

8. merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

 

Za določitev nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upoštevata naslednji merili:

 

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave in

 

2. lega in namembnost stavbnega zemljišča glede na izvedbeni prostorski akt.

 

12. člen

 

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:

 

----------------------------------------

 

Opremljenost                Število točk

 

----------------------------------------

 

1. cesta – asfaltna                   15

 

– makadamska                          10

 

2. vodovod                            10

 

3. kanalizacija                       20

 

4. elektrika                          10

 

5. telekomunikacije                   15

 

6. javna razsvetljava                 10

 

7. kabelska TV                         5

 

8. urejeni pločniki                   10

 

9. plinovod                           10

 

----------------------------------------

 

13. člen

 

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno cestno, vodovodno, električno, telefonsko, kanalizacijsko, plinovodno omrežje in kabelsko televizijo, če je sekundarno omrežje na katerega se je možno priključiti oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.

 

14. člen

 

Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča

 

Glede na lego in namembnost so stavbna zemljišča razvrščena:

 

1. na stavbna zemljišča za stanovanjske namene

 

2. na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti,

 

3. na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti

 

4. na stavbna zemljišča za počitniške dejavnosti.

 

15. člen

 

Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se v dveh območjih ovrednoti z naslednjim številom točk:

 

-----------------------------------------------------------

 

                                                 Območje

 

Lega in namen                                   1.       2.

 

-----------------------------------------------------------

 

1. stanovanjski namen                          180      150

 

2. poslov. namen gospod. dej.                  250      220

 

3. poslov. namen družb. dej.                   180      160

 

4. počitniške dejavnosti                       280      250

 

-----------------------------------------------------------

 

Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego znotraj opredeljenih kakovostnih skupin in glede na namembnost območja, kot jo določa izvedbeni prostorski akt – IPA:

 

-----------------------------------------------------------------------------

Lega in namen                                                     Območje

-----------------------------------------------------------------------------

                                                               1.          2.

1. območja za izgradnjo stanovanjskih stavb                     5           4

2. območja za izgradnjo stanovanjskih in poslovnih stavb        7           6

3. območja za izgradnjo poslovnih stavb                        10           8

-------------------------------------------------------------------

 

16. člen

 

Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča

 

Za smotrno izkoriščenost stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v dva razreda ter se točkujejo z naslednjim številom točk:

 

-----------------------------------------------------------

 

                                                 Območje

 

Objekt                                          1.       2.

 

-----------------------------------------------------------

 

– individualna stanovanjska hiša               140      120

 

– stanov. hiša z gospod. poslop.               120      110

 

– objekt z 2-4 stanovanji                      115      100

 

– objekt z 5-10 stanovanji                     100       80

 

– objekt z 11 in več stanovanji                 75       70

 

-----------------------------------------------------------

 

17. člen

 

Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.

 

Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih se ovrednotijo z naslednjim dodatnim številom točk:

 

--------------------------------------------------------------------------

 

                                                                Območje

 

Dejavnost                                                      1.       2.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

– kmetijstvo, lov, gozdarstvo

 

  (nad 2.000 m2 neposrednih

 

  proizvodnih kapacitet)                                      200      180

 

– ribištvo – ribogojstvo                                      200      180

 

– predelovalne dejavnosti                                     200      180

 

– gradbeništvo                                                200      180

 

– ravnanje z odpadki                                          300      270

 

– trgovina, popravila motornih vozil

 

  in izd. široke porabe                                       500      400

 

– gostinstvo                                                  500      400

 

– promet, skladiščenje in zveze                               370      350

 

– bančništvo in zavarovalništvo                             2.000    2.000

 

– poslovanje z nepremičninami,

 

  najem in poslovne stor.                                   2.000    2.000

 

– druge javne, skupne in osebne

 

  storitvene dejavnosti                                       300      270

 

– zasebna gospodinjstva

 

  z zaposlenim osebjem                                         50       45

 

– poštne storitve                                           2.000    2.000

 

--------------------------------------------------------------------------

 

18. člen

 

Zapuščenost in dotrajanost objekta

 

Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih se dodatno ovrednotijo z naslednjim številom točk:

 

--------------------------------------

 

Območje                   Število točk

 

--------------------------------------

 

   1.                          70

 

   2.                          60

 

--------------------------------------

 

Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:

 

1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti)

 

2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča

 

3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.

 

Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovrednotijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovi najmanj dva kriterija za stanje objekta.

 

19. člen

 

Merila za druga stavbna zemljišča

 

Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:

 

----------------------------------------------

 

Drugi objekti                         Št. točk

 

----------------------------------------------

 

elektro vodi (primarni)

 

telekomunikacijski vodi in plinovodi

    bencinski servis                       1.500
 

  odprta skladišča                          50

 

  gostinski vrtovi                          50

 

----------------------------------------------

    objekti zvez (oddajniki, sprejemniki)     15000 točk.
 

Površine, ki služijo za obratovanje bencinskih servisov in druge pozidane površine za opravljanje poslovne dejavnosti, so po tem odloku druga zazidana stavbna zemljišča (poslovne površine).

 

Površine za normalno rabo bencinskega servisa predstavljajo poslovne površine objektov, celotne površine manipulativnega prostora in površine vkopanih rezervoarjev.

 

Površine za radijske bazne postaje za potrebe mobilne telefonije so površine, na katerih so postavljeni predmetni objekti in površine, ki so potrebne za normalno rabo in vzdrževanje teh objektov in naprav, kar znaša 40 m2.

 

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

 

20. člen

 

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Šalovci določi občinski svet vsako leto posebej s sklepom.

 

21. člen

 

Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 15., 16., 17., 18., 19. člena tega odloka množi s površino zavezančevega objekta oziroma s površino zazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun nadomestila.

 

Vsaka sprememba števila točk in površine se pri odmeri nadomestila zavezancu upošteva naslednji mesec po nastali spremembi.

 

Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče iz 19. člena se določi v skladu s tem členom, ter upoštevaje točk za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča iz 12. člena tega odloka.

 

Za nezazidana stavbna zemljišča se skupno število točk iz 12. člena in 15. člena odloka pomnoži s površino iz 3. in 6. člena tega odloka in z letno vrednostjo točke za izračun nadomestila.

Višina točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče za leto 2004 je 0,2 SIT.

 

22. člen

 

Odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila opravlja pristojna davčna služba v skladu z zakonom o davčni službi in z zakonom o davčnem postopku.

 

23. člen

 

Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri letno s tem, da je zavezanec dolžan obveznosti poravnati po trimesečjih.

 

Zavezanci so dolžni plačati obveznost v 30 dneh po poteku trimesečja.

 

Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom o davkih občanov.

 

24. člen

 

Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov, ki jih davčni službi posreduje uprava Občine Šalovci. Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Odločba o odmeri se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu. Občina Šalovci lahko zavezance na krajevno običajen način pozove, da ji posredujejo vse potrebne podatke za izračun nadomestila. Na tak način pridobljeni podatki se tudi lahko uvrstijo v uradne evidence. Zavezanci so dolžni sporočiti v petnajstih dneh po prejemu obvestila oziroma poziva upravi Občine Šalovci in davčni službi, potrebne podatke za odmero nadomestila.

 

25. člen

 

Zavezancem za plačilo, ki podatkov Občinski upravi občine Šalovci ne sporočijo, se odmeri nadomestilo od površine, ki je za odmerni predmet na razpolago v uradnih evidencah, oziroma po oceni strokovne službe uprave Občine Šalovci.

 

26. člen

 

Če občinska uprava oceni, da se poslovno dejavnost opravlja na večji površini od prijavljene, se nadomestilo odmeri po podatkih iz uradnih evidenc. Na zahtevo uprave Občine Šalovci so zavezanci za plačilo nadomestila dolžni v petnajstih dneh sporočiti točne podatke, potrebne za odmero nadomestila. Prav tako so zavezanci občinski upravi dolžni sporočiti vse spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh po nastanku spremembe.

 

27. člen

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stanovanjskih in počitniških po tem odloku je prihodek proračuna Občine Šalovci in se uporabi za izgradnjo komunalnih vodov in naprav v Občini Šalovci.

 

VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

 

28. člen

 

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporablja:

 

– za potrebe obrambe,

 

– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,

 

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,

 

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

 

– za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika,

 

– za objekte, ki so v lasti Občine Šalovci in so namenjeni za opravljanje lastnih dejavnosti,

 

– za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo versko dejavnost (cerkve, kapele, župnišča),

 

– za potrebe humanitarnih organizacij.

 

29. člen

 

Na lastno zahtevo so oproščeni plačila nadomestila za dobo pet let zavezanci, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so bili v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali v ceni zemljišča za zidavo plačani stroški za urejanje stavbnega zemljišča.

 

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo oziroma največ osem let od izdaje gradbenega dovoljenja.

 

30. člen

 

Oprostitev nadomestila (v celoti ali deloma) lahko uveljavljajo zavezanci:

 

– zaradi elementarnih ali drugih nesreč,

 

– zaradi socialne ogroženosti

 

– zaradi drugih utemeljenih vzrokov.

 

Merila za oprostitev so:

 

I. Pri elementarnih in drugih nesrečah na objektih od katerih se plačuje nadomestilo:

 

---------------------------------------------

 

Škoda na objektu v %          Doba oprostitve

 

---------------------------------------------

 

30–40                         2 leti

 

41–60                         3 leta

 

61 in več                     5 let

 

---------------------------------------------

 

II. Pri socialni ogroženosti:

 

– 100% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo zavezanci, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživetja po zakonu o socialnem varstvu;

 

– 50% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo zavezanci, ki prejemajo denarni dodatek;

 

– zahtevku za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila se ne ugodi oziroma se odobrena oprostitev ukine;

 

– kolikor se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost zavezanca in družinskih članov, ki živijo skupaj z zavezancem, oziroma oseb, ki jih do zavezanca veže preživninska obveznost;

 

– kolikor se ugotovi, da z zavezancem živijo osebe, ki niso družinski člani pa pridobivajo dohodke.

 

III. Zaradi drugih utemeljenih vzrokov, o tovrstnih oprostitvah na predlog župana odloča Občinski svet občine Šalovci.

 

31. člen

 

Nadomestilo tudi ne plačujejo fizične osebe od gospodarskih objektov kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije, kolikor ti objekti služijo zasebni rabi.

 

V primeru, da se objekti našteti v prejšnjem odstavku uporabljajo v pridobitnih dejavnostih, se nadomestilo plačuje.

 

32. člen

 

Zahtevo za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila lahko zavezanci vložijo pri upravi Občine Šalovci.

 

O popolni ali delni oprostitvi plačila nadomestila odloča uprava Občine Šalovci v upravnem postopku, ob upoštevanju v tem odloku določenih meril za oprostitev plačila nadomestila.

 

Po prejemu odločbe odmeri nadomestila pa lahko zavezanci v zakonitem roku ugovarjajo odmeri nadomestila pri Davčnem uradu Murska Sobota, izpostava v Murski Soboti.

 

VII. KAZENSKA DOLOČBA

 

33. člen

 

Z denarno kaznijo od  80.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki:

 

– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,

 

– prijavi nepravilne podatke za odmero nadomestila,

 

– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh od dneva nastanka spremembe.

 

Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 40.000 SIT.

 

Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z denarno kaznijo od  25.000 SIT do  50.000 SIT.

 

VIII. KONČNA DOLOČBA

 

34. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 42306-1/01

 

Šalovci, dne 2. marca 2001.

 

Župan

 

Občine Šalovci

 

Aleksander Abraham l. r.

   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2003) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2004) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

10. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.

   

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list Republike Slovenije, št. 137/2004) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:

 

2. člen

 

Vsa ostala določila odloka so nespremenjena in v veljavi.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005.