New Page 1

Javni Stanovanjski sklad Občine Ljutomer na podlagi 87. čl. Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS št. 14/04, 34/04 in 62/06) – v nadaljevanju: pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku – UPB2 (Ur.l. RS št. 24/06), 30. čl. Splošnih pogojev poslovanja sklada (Ur.l. RS št. 51/02 in 52/02, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 4/04) in sklepa nadzornega sveta sklada z dne 14.03.2007 objavlja

 

J A V N I R A Z P I S

OBČINE LJUTOMER ZA DODELITEV ali ZAMENJAVO NEPROFITNIH STANOVANJ

 

A. RAZPISNI POGOJI

 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

državljanstvo Republike Slovenije,

- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino,

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,

- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plače v državi:

- enočlansko gospodinjstvo 200 % 1.547,00 EUR (370.684,00 SIT)

- dvočlansko gospodinjstvo 250 % 1.934,00 EUR (463.355,00 SIT)

- tričlansko gospodinjstvo 315 % 2.436,00 EUR (583.827,00 SIT)

- štiričlansko gospodinjstvo 370 % 2.862,00 EUR (685.765,00 SIT)

- petčlansko gospodinjstvo 425 % 3.287,00 EUR (787.704,00 SIT)

- šestčlansko gospodinjstvo 470 % 3.635,00 EUR (871.107,00 SIT)

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

- stalno bivališče v Občini Ljutomer na dan pred objavo razpisa,

- v kolikor ima prosilec zraven stalnega bivališča v Občini Ljutomer še začasno bivališče, mora tam tudi dejansko stanovati.

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi:

- žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Ljutomer,

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe (ne glede na kraj stalnega prebivališče), če imajo v Občini Ljutomer možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

 

Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki jim je bilo v času uveljavitve Stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili, kakor tudi tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov.

 

B. KRITERIJI IN MERILA

 

Prednostna kategorija prosilcev za dodelitev neprofitnega stanovanja po tem razpisu so:

- družine z večjim številom otrok 150 točk

- mlade družine, mladi 100 točk

- invalidi 50 točk

- žrtve nasilja v družini 50 točk

 

V skladu s 6. čl. pravilnika se upoštevajo pri tem razpisu še naslednje prednostne kategorije prosilcev:

- prosilci z doseženo višjo; visoko ali univerzitetno stopnjo

 

izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči

prednost občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo 60, 80, 100 točk

- prosilci, ki so že sodelovali na prejšnjih razpisih in so se

 

uvrstili na prednostno listo, vendar jim stanovanje še ni bilo

dodeljeno: - enkrat 50 točk

- dvakrat 60 točk

- več kot dvakrat 70 točk

V kolikor je prosilec v preteklosti dodeljeno stanovnaje odklonil, se mu za vsako odklonitev točke odbijejo v višini 50 točk.

V skladu s 4. čl. pravilnika se kot dodaten pogoj upošteva stalnost bivanja prosilca v Občini Ljutomer, kot sledi: (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo)

- nad 5 do 10 let 10 točk

- nad 10 do 15 let 20 točk

- nad 15 do 20 let 30 točk

- nad 20 let 40 točk

 

Kot dodaten pogoj se upošteva tudi zaposlenost oz. dohodek v prosilčevi družini:

- ena zaposlitev 20 točk

- dve zaposlitvi 20 točk

 

Ob enakem številu točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer po obrazcu ima prednost do dodelitve neprofitnega stanovanja prosilec, ki že dalj časa čaka na dodelitev stanovanja.

 

Višina najemnin za stanovanja se bo oblikovala v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvecioniranih najemnin (Ur.l. RS št. 131/03 in 142/04) in sklepom NS JSS ter se bo prilagajala veljavni zakonodaji.

Primer: najemnina za stanovanje v izmeri 50 m2, točkovano s 320 točkami, najemnina v marcu 2007 znaša okrog 155,00 EUR (37.000,00 SIT).

Sprememba najemnine v primeru spremenjenih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja se ureja v skladu z 90. člena Stanovanjskega zakona.

 

Zamenjava stanovanja:

Do zamenjave stanovanja so upravičeni prosilci, ki so najemniki neprimernega stanovanja v lasti Občine Ljutomer ali Javnega stanovanjskega sklada. Prosilci za zamenjavo stanovanja ne bomo uvrščeni na prednostni listi, temveč bodo evidentirani v posebna seznama A in B.

 

C. PLAČILO VARŠČINE

 

Za plačilo varščine niso zavezana gospodinjstva, katerih dohodki v obdobju leta dni pred razpisom ne presegajo naslednjih odstotkov od povprečne neto plačev v državi (lista A):

- enočlansko gospodinjstvo 90 % 696,00 EUR (166.808,00 SIT)

- dvočlansko gospodinjstvo 135 % 1.044,00 EUR (250.212,00 SIT)

- tričlansko gospodinjstvo 165 % 1.276,00 EUR (305.814,00 SIT)

- štiričlansko gospodinjstvo 195 % 1.508,00 EUR (361.417,00 SIT)

- petčlansko gospodinjstvo 225 % 1.740,00 EUR (417.019,00 SIT)

- šestčlansko gospodinjstvo 255 % 1.972,00 EUR (472.622,00 SIT)

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.

Glede na navedeni kriterij bo najemodajalec oblikoval ločeni prednostni listi upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja:

- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na 9. čl. pravilnika niso zavezanci za plačilo varščine in

- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani za plačilo varščine.

 

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanj potrebna za vzpostavitev stanovanja ob novih vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša eno mesečno najemnino za stanovanje, ki se daje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Podrobnejši pogoji glede plačila in vračila varščine se opredelijo v najemni pogodbi, upoštevajoč načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v EUR-rih. Varščina se plača v enem znesku pred prevzemom stanovanja.

 

D. VLAGANJE VLOG IN DOKAZIL

 

Vlogo za dodelitev oziroma zamenjavo neprofitnega in službenega stanovanja dobijo prosilci na sedežu Občine Ljutomer, I. nadstropje, v vložišču soba št. 108. Vlogo mora prosilec izpolniti z zahtevanimi podatki in priložiti dokumentacijo, ki je navedena na sami vlogi.

Potrdila o državljanstvu in stalnem bivališču ter številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa. Razpisnik bo k vlogi priložene listine zadržal in jih po končanju razpisa ne bo vračal.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah – ZUT- UPB2 (Ur.l. RS št. 114/05 in 14/07), kar znaša 17,73 EUR (4.250,00 SIT).  

Upravni koleki ali potrdilo o plačilu se nalepijo na vlogo. Taksi zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo kriterije po 25. čl. ZUT, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili.

 

Vlogo s prilogami je potrebno vložiti ali poslati po pošti vključno do 25. aprila 2007 na naslov:

Javni stanovanjski sklad občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer - s pripisom RAZPIS. Vloge prosilci lahko oddajo tudi osebno v vložišču Občine Ljutomer.

 

Stanovanja, ki se nahajajo na območju Občine Ljutomer, se bodo upravičencem dodeljevala po dokončnih prednostnih listah A in B ter seznamu A in B, ki bodo izdelani na podlagi tega in prejšnjega razpisa po zakonskih določilih, v skladu z možnostmi dodelitev oziroma izpraznjenimi ali na novo pridobljenimi stanovanji. Do dodelitve novo zgrajenih stanovanj imajo prednost prosilci, ki niso upravičeni do subvencionirane najemnine.

Prednostni listi bosta objavljeni v Uradnem glasilu Občine Ljutomer predvidoma meseca junija 2007.

 

Javni stanovanjski sklad Občine Ljutomer