New Page 1

 

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06 s spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 7. redni seji, dne 30. junija 2011, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2011

 

 

(1. REBALANS)

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2011 (MUV, št. 03/2011) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2011, na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.258.686

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.766.924

 

70 DAVČNI PRIHODKI

2.182.916

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.992.984

 

 

703 Davki na premoženje

125.165

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

64.767

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

584.008

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

486.040

 

 

711 Takse in pristojbine

1.000

 

 

712 Denarne kazni

700

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

61.950

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

34.318

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

21.940

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.940

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč

20.000

 

73 PREJETE DONACIJE

2.280

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.280

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.467.542

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

438.811

 

 

741  Prejeta sred. iz držav.prorač. iz sred.Evropske un.za strukturno politiko

1.028.731

 

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.565.921

 

40 TEKOČI ODHODKI

1.330.553

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

345.263

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

54.344

 

 

402 Izdatki za blago in storitve

883.934

 

 

403 Plačila domačih obresti

31.400

 

 

409 Rezerve

15.612

 

41 TEKOČI TRANSFERI

1.165.463

 

 

410 Subvencije

21.900

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

743.024

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

79.532

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

321.007

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.356.311

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.356.311

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

713.594

 

 

431 Inves. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

77.229

 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

636.365

 

 

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

- 307.235

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

 

 

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

440  Dana posojila

0

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

 

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

 

50 ZADOLŽEVANJE

0

 

 

500 Domače zadolževanje

0

 

 

 

 

VIII.

ODPLAČILA DOLGA

108.305

 

55 ODPLAČILA DOLGA

108.305

 

 

550 Odplačila domačega dolga

108.305

 

 

 

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

- 415.540

 

(I..+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

- 108.305

 

 

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

307.235

 

 

 

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

415.540

Posebni del proračuna, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati z dnem objave.

 

 

Številka: 4101-0001/2011

 

 

Datum:   30. 06. 2011

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

 

Župan Joško MANFREDA