New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 8. izredni seji, dne 10.7.2012, na predlog župana sprejel naslednji

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina:

- parc. št. 597/6, k.o. (418) Zabovci, travnik v izmeri 598 m2.

II.

Pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa, ki je v lasti Občine Markovci, se zaznamuje grajeno javno dobro.

III.

Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Markovci, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 478-0037/2012

Datum: 10.7.2012

 

Občina Markovci

 

Župan Milan Gabrovec, prof.