New Page 2

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10) in 86. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 8. redni seji, dne 25. novembra 2015, sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO ŠT. 2

10. točke 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/2014, 4/2015 - tehn.

popr., 10/2015-obvezna razlaga)

 

I.

Obvezna razlaga 10. točke 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/2014, 4/2015 - tehn. popr., 10/2015 - obvezna razlaga) – v nadalj. Odlok, ki se glasi: »Če so karti iz prve točke tega člena hkrati prikazane usmeritve za lego objektov, ki so določene z GL ali GM in usmeritve za lego objektov glede na načrtovan minimalni prečni profil, se pri umeščanju objektov v prostor upošteva GL ali GM.«

se glasi:

»Če so na karti iz prve točke tega člena hkrati prikazane usmeritve za lego objektov, ki so določene z GL ali GM in usmeritve za lego objektov glede na načrtovan minimalni prečni profil, se pri umeščanju objektov v prostor upošteva GL ali GM vendar omenjeno velja zgolj v primeru novo gradnje objektov ne pa v primeru nadomestnih gradenj enakih ali manjših gabaritov, rekonstrukcij in nadzidav obstoječih objektov, niso pa dovoljene nove prizidave.«.

 

OBRAZLOŽITEV

63. člen Odloka opredeljuje skupne prostorske izvedbene pogoje glede lege objektov in sicer v 10 točki 63. člena odloka.

Omenjena točka opredeljuje obvezno upoštevanje gradbene linije – GL in gradbene meje GM, če so le-te določene na karti 3. Za dele območij, kjer so določene GL ali GM stojijo že obstoječi objekti. V primeru dozidav in nadzidav, rekonstrukcij ter nadomestnih gradenj na enakih gabaritih prej odstranjenih objektov, gradnja zaradi določene GL ni dovoljena. Določilo se razlaga tako, da omenjena omejitev velja zgolj za gradnjo novih objektov in prizidav, ne pa za nadomestno gradnjo objektov enakih ali manjših gabaritov, v primeru nadzidav in rekonstrukcij.

 

Številka: 03201-11/2015 - 006

Datum: 26. november 2015

 

Župan Občine Hoče-Slivnica

Marko Soršak, s.r.