Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02), 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) in 16. člena odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Markovci (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 7/99) je Občinski svet občine Markovci na 2. seji Občinskega sveta občine Markovci dne 13. 12. 2002 sprejel
 
S K L E P
 
 
o višini najemnine za mrliško vežico
 
 
1. člen
 
Višina najemnine za uporabo mrliške vežice je 4.000 SIT po posameznem smrtnem primeru.
 
2. člen
 
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2003 in se objavi v Uradnem listu RS.
 
 

Št. 015-04-4/00
Markovci, dne 13. decembra 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.