New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B) je župan Občine Kobarid dne 17. 12. 2009 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2010

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2009 (Uradni list RS, št. 24/09) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 79/09, 98/09).

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

+------------+----------------------------------+--------------+

|A.          |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|Skup.       |Naziv konta                       |      Proračun|

|podsku.     |                                  |  januar–marec|

|Konto,      |                                  |          2010|

|podkon.     |                                  |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |I. SKUPAJ PRIHODKI                |     1.023.926|

|            |(70+71+72+73+74)                  |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |       924.996|

+------------+----------------------------------+--------------+

|70          |DAVČNI PRIHODKI                   |       767.354|

|            |(700+701+702+703+704+705+706)     |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK   |       697.187|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |703 DAVEK NA PREMOŽENJE           |        45.310|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN      |        24.857|

|            |STORITVE                          |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|71          |NEDAVČNI PRIHODKI                 |       157.642|

|            |(710+711+712+713+714)             |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI|        92.063|

|            |OD PREMOŽENJA                     |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |           188|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |712 DENARNE KAZNI                 |         2.088|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |        54.553|

+------------+----------------------------------+--------------+

|72          |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |        43.056|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB     |         1.085|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ          |        41.971|

+------------+----------------------------------+--------------+

|73          |PREJETE DONACIJE (730+731)        |             0|

+------------+----------------------------------+--------------+

|74          |TRANSFERNI PRIHODKI               |        55.874|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     1.247.566|

+------------+----------------------------------+--------------+

|40          |TEKOČI ODHODKI                    |       353.648|

|            |(400+401+402+403+404+409)         |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |        88.478|

|            |ZAPOSLENIM                        |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |        14.317|

|            |SOCIALNO VARNOST                  |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |       242.303|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |         3.975|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |409 REZERVE                       |         4.575|

+------------+----------------------------------+--------------+

|41          |TEKOČI TRANSFERI                  |       404.739|

|            |(410+411+412+413+414)             |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |410 SUBVENCIJE                    |         3.900|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |       219.298|

|            |GOSPODINJSTVOM                    |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |412 TRANSFERI NEPROFITNIM         |        26.696|

|            |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM        |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |       154.845|

+------------+----------------------------------+--------------+

|42          |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |       420.412|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |       420.412|

|            |SREDSTEV                          |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|43          |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |        68.767|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |        53.887|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |        14.880|

|            |PRORAČ. UPOR.                     |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK-        |      –223.640|

|            |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)             |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|B.          |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN |           564|

|            |PRODAJE KAP. D. (750+751+752)     |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |V. DANA POSOJILA IN POVEČ.        |           199|

|            |KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)    |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |           365|

|            |(IV.-V.)                          |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |              |

|            |(I.+IV.) – (II.+V.)               |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|C.          |RAČUN FINANCIRANJA                |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |VII. ZADOLŽEVANJE (500)           |             0|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)   |        11.725|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |      –235.000|

|            |SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-|              |

|            |(II.-V.-VIII.)                    |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |       –11.725|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)|       223.640|

+------------+----------------------------------+--------------+

|            |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU    |       235.000|

|            |KONEC PRETEKLEGA LETA             |              |

+------------+----------------------------------+--------------+

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

 

Št. 410-50/08

Kobarid, dne 17. decembra 2009

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.