New Page 1

Št. 430-0111/2022-2 (550) Ob-3157/22, Stran 2119

 

Mestna občina Murska Sobota, na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 –ZZNŠPP), 7. člena Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 202/21) in Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22), objavlja

 

javni razpis 

za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim družinam v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev subvencije (enkratne denarne pomoči) mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota. Po tem razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo1 ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe, na območju Mestne občine Murska Sobota.

1 Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta in spremembo namembnosti, če se s tem pridobijo nove bivanjske površine. Navedeni pojmi imajo enak pomen, kot opredeljeno v zakonu, ki ureja graditev objektov – Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

3. Upravičenci

Do subvencije so upravičeni:

– mladi, ki na dan vložitve popolne vloge še niso dopolnili 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok;

– mlada družina, to je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan vložitve popolne vloge še ni dopolnil 35 let. Kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.

4. Razpisni pogoji

Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– na območju Mestne občine Murska Sobota prvič rešuje stanovanjsko vprašanje2,

2 Prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pomeni prva gradnja ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali prva pridobitev lastninske ali solastninske pravice na posameznem delu stavbe, v primeru, da upravičenec nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi.

– nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki bi jo lahko glede na velikost in namembnost uporabil za rešitev stanovanjskega vprašanja,

– ima na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Mestne občine Murska Sobota in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota,

– letni osebni dohodek (dohodek upravičenca oziroma njegove družine) ne presega 2,5-kratnika povprečne letne plače3 na zaposlenega v preteklem letu.

3 Povprečna mesečna neto plača za leto 2021 znaša 1.270,30 EUR (Vir: Statistični urad Republike Slovenije).

V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za:

– gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi mora imeti vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev na zemljišču, na katerem je predvidena gradnja, pravico graditi in pridobljeno gradbeno dovoljenje, katerega pravnomočnost je nastopila v letu 2021, v primeru rekonstrukcije in vzdrževanja objekta pa razpolaga z ustreznimi dokazili o vlaganjih, ki so bila izvedena v letu 2021 (npr. računi);

– nakup enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi se je moral vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev leta 2021 vpisati v zemljiško knjigo kot lastnik ali solastnik stavbe ali stanovanja, za katerega se uveljavlja subvencija oziroma v letu 2021 skleniti kupoprodajno pogodbo za nakup stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, za katerega se uveljavlja subvencija;

– pridobitev lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe se je moral vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev leta 2021 vpisati v zemljiško knjigo kot lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, za katerega se uveljavlja subvencija oziroma v letu 2021 skleniti pogodbo ali pridobiti lastninsko pravico na posameznem delu stavbe iz drugega pravnega naslova in razpolaga z ustreznimi dokazili o vlaganjih, ki so bila izvedena v letu 2021 (npr. računi).

Pravice in upravičenci se med seboj izključujejo. Upravičenec lahko enkratno denarno pomoč prejme samo enkrat in samo za eno od oblik reševanja prvega stanovanjskega vprašanja.

5. Zahteve po pridobitvi subvencije

Nepremičnine, ki je predmet subvencioniranja in je bila pridobljena z nakupom ali s pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu stavbe, ni dovoljeno odtujiti najmanj osem let po prejemu subvencije. V primeru gradnje pa nepremičnine ni dovoljeno odtujiti najmanj pet let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Upravičenec, ki mu bo dodeljena subvencija za nakup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitev lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe, bo moral v roku šestih mesecev od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.

Upravičenec, ki mu bo dodeljena subvencija za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, bo moral v roku treh let od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži, v primeru izkazanih objektivnih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, pa v roku petih let.

V kolikor bo upravičenec mlada družina, bodo morali vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet subvencije, v skladu s prejšnjima odstavkoma tega člena.

6. Višina subvencije

Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi znaša do največ 5.000,00 EUR.

Poleg subvencije iz prvega odstavka te točke se upravičencu dodeli še:

– do največ 1.000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;

– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:

– en otrok do največ 800,00 EUR, 

– dva otroka do največ 1.000,00 EUR, 

– trije otroci ali več do največ 1.200,00 EUR. 

Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru pridobitve lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe znaša do največ 3.000,00 EUR.

Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence.

7. Okvirna vrednost sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 na proračunski postavki 16052001 »Reševanje stanovanjske problematike mladih« v višini 100.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

8. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 30. 10. 2022.

9. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo javnega razpisa,

– obrazce za prijavo na javni razpis,

– vzorec pogodbe.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi – Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim družinam v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 10. 10. 2022 do 12. ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 15. 10. 2022 do 15. ure.

10. Navodila prijaviteljem za pripravo in oddajo vloge

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda spletno vlogo na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi – Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim družinam v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022. Zadnji dan za oddajo vloge je 30. 10. 2022.

Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.

Vloge, oddane v vložišču mestne občine ali po pošti, se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Le tako izdelana prijava se bo obravnavala kot popolna.

Po posameznem vlagatelju se lahko odda samo ena vloga. V primeru oddaje dveh ali več vlog, se šteje tista, ki je bila oddana zadnja.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu

Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost prejetih vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osem dni od odpiranja vlog pozove, naj vlogo dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku ali jih ne dopolnijo pravilno oziroma v celoti, se s sklepom zavržejo.

Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede podatkov, za katere je jasno in nedvoumno razvidno, da so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega sporočila, ne glede na dejansko branje elektronskega sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerega so stalno dosegljivi.

Prav tako se s sklepom zavržejo prepozno prejete vloge.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

O dodelitvi subvencije, na predlog strokovne komisije, odloči direktorica mestne uprave z odločbo.

Vsi vlagatelji bodo v roku 15 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

12. Pritožba

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti odločbe v 15 dneh po prejemu odločbe.

Pritožba se vloži pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Če se pošlje po pošti priporočeno, se dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve naslovniku.

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.

Prepozno vložene pritožbe za preveritev utemeljenosti odločbe se zavržejo. O rezultatih ponovne preveritve utemeljenosti odločbe odloči župan. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe bo mestna občina sklenila z upravičencem pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Podpisana pogodba je pogoj za dodelitev oziroma nakazilo subvencije.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani, www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi – Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim družinam v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 10. 10. 2022 do 12. ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 15. 10. 2022 do 15. ure.

 

Mestna občina Murska Sobota