New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/2010, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 9. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12) je Občinski svet Občine Ruše na 18. redni seji dne, 7. oktobra 2013, sprejel naslednji

ODLOK

O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU

OBČINSKE UPRAVE OBČINE RUŠE

I.  Splošne določbe

1. člen

S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje Občinske uprave Občine Ruše (v nadaljevanju: občinska uprava), način dela, pooblastila in odgovornosti ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

Moška spolna slovnična oblika uporabljena v tem odloku se uporablja kot nevtralna za ženske in moške.

2. člen

Občina v okviru ustave, zakonov in podzakonskih aktov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter opravlja naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakoni in podzakonskimi akti, s Statutom Občine Ruše, z drugimi občinskimi akti ter s tem odlokom.

Občinska uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko, skladno z določili veljavnih predpisov  ter Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

3. člen

Delo občinske uprave je javno.

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili za javnost ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, preko spletne strani občine in na drug ustrezen način, ki omogoči javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom javnega obveščanja župan oziroma druge osebe po njegovem predhodnem pooblastilu.

4. člen

Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.

Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.

II.       Delovno področje in organizacija občinske uprave

5. člen

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične, administrativne, pospeševalne in razvojne naloge na področju izvirnih ter prenesenih nalog lokalne skupnosti, zlasti pa:

·      odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih v konkretnih upravnih postopkih s svojega delovnega področja,

·      pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in finančnih načrtov ter skrbi za njihovo izvrševanje,

·      izvršuje proračun,

·      daje navodila posrednim uporabnikom občinskega proračuna za zagotavljanje namenske uporabe proračunskih sredstev ter za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem ter skrbi za njihovo izvrševanje,

·      opravlja nadzor nad izvajanjem dejavnosti financiranih iz proračuna, in sicer po namenu, obsegu ter dinamiki porabe ter pripravlja poročila in predloge v zvezi z izvajanjem teh dejavnosti,

·      upravlja s premoženjem občine in upravlja nadzor nad upravljanjem s premoženjem občine, ki je preneseno v upravljanje,

·      vodi zbirke informacij javnega značaja,

·      opravlja strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov občin,

·      za organe občine pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju nalog,

·      opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

·      izvaja nadzor nad poslovanjem institucij, ki jih je ustanovila oziroma soustanovila ter nadzor nad institucijami, katerih dejavnost financira v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom,

·      spremlja zakonodajo ter sodeluje pri pripravi predpisov, spremlja stanje na svojem področju ter predlaga ukrepe,

·      vodi evidence, določene z zakoni ter podzakonskimi akti ter predpisi občine,

·      sodeluje pri delu krajevnih odborov in jim nudi strokovno pomoč,

·      pripravlja gradiva za zastopanje občine pred raznimi organi,

·      sodeluje pri organizaciji prireditev v občini in pri mednarodnih dogodkih,

·      vodi druge evidence in pripravlja poročila ter druge akte skladno z zakoni in podzakonskimi akti ter predpisi občine,

·      sodeluje v projektnih timih ter z drugimi institucijami,

·      opravlja druge naloge, ki ji jih v skladu s predpisi naloži župan ali direktor občinske uprave.

Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na posameznih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov ter posamičnih nalog, daje pobude in predloge za reševanje zadev na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.

6. člen

Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi:

·      zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine,

·      smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi,

·      usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,

·      zakonito, pravočasno ter učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopku ter drugih strank,

·      koordinirano in učinkovito izvajanje projektnih nalog,

·      učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,

·      sodelovanje občinske uprave s krajevnimi odbori v občini,

·      sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin, organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.

7. člen

Za zagotavljanje zakonitega, kakovostnega, pravočasnega in strokovnega opravljanja nalog občinske uprave se v občinski upravi organizirajo notranje organizacijske enote, v katerih se bodo opravljale naloge zlasti na naslednjih področjih:

·      splošne zadeve,

·      normativno pravne zadeve,

·      upravne zadeve,

·      javne finance,

·      gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in turizem,

·      družbene dejavnosti,

·      varstvo okolja in urejanje prostora,

·      gospodarske javne službe in infrastruktura,

·      gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,

·      dejavnosti krajevnih odborov.

8. člen

Notranje organizacijske enote občinske uprave so:

·      Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti

·      Oddelek za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor

·      Režijski obrat

Oddelek oz. režijski obrat vodi vodja oddelka oz. režijskega obrata.

 

9. člen

Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti opravlja naloge s področja splošnih, upravnih in pravnih zadev in družbenih dejavnosti, zlasti pa:

·      strokovna, administrativno-tehnična opravila in organizacijske naloge za župana, podžupane, direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa;

·      skrbi za normativno-pravni in finančni pregled gradiv, pogodb in drugih aktov, ki jih sprejema župan in občinski svet ter opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine;

·      opravlja splošno kadrovske in organizacijsko tehnične naloge za notranje organizacijske  enote;

·      vodi splošne pravne in upravne zadeve ter postopke, ki niso v pristojnosti drugega oddelka;

·      opravlja naloge upravnega poslovanja ter ravnanja in hrambe dokumentarnega gradiva;

·      izvaja protokolarna opravila, skrbi za odnose z javnostmi in informacije javnega značaja;

·      skrbi za delo in poslovanje krajevnih odborov;

·      sodeluje pri pripravi razvojnih programov in strategij;

·      sodeluje pri pripravi in vodenju javnih naročil;

·      zagotavlja informacijski razvoj in vzdrževanje informacijske opreme za občinsko upravo;

·      opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino;

·      upravlja občinsko premoženje, razpolaganje in pridobivanje nepremičnin ter skrbi za učinkovito gospodarjenje z občinskim premoženjem;

·      razvojne in druge naloge s področja družbenih dejavnosti (kultura, šport, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo);

·      skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;

·      delovanje javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina;

·      opravljanje nalog na področju varovanja naravne in kulturne dediščine;

·      izvajanje upravnih nalog s področja družbenih dejavnosti;

·      zagotavljanje pogojev za delovanje društev, neprofitnih skupin in posameznikov, ki delujejo v občini skladno s predpisi, programi in razvojnimi usmeritvami občine in države;

·      ter druge naloge iz svojega delovnega področja oziroma druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.

10. člen

Oddelek za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor opravlja naloge s področja gospodarstva, financ in računovodstva, komunalnih zadev, infrastrukture, okolja in prostora, zlasti pa:

·      gospodarski, kmetijski in turistični razvoj občine kot celote;

·      pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, socialnega podjetništva, kmetijstva, obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti;

·      izvajanje upravnih nalog s področja gospodarstva, kmetijstva in turizma v obsegu in na način, ki je določen z zakonom;

·      ter druge naloge iz svojega delovnega področja oziroma druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.

·      pripravlja in nadzoruje izvajanje proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna;

·      spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter obveščanje župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov;

·      opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila

·      skrbi za razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike;

·      skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb, pripravlja njihove razvojne programe, standarde in normative ter izvaja nadzor nad njihovim delom;

·      upravlja in gospodari s komunalno infrastrukturnimi objekti in napravami v lasti občine;

·      skrbi za vzpostavitev in novelacijo podatkov o omrežju in objektih gospodarske javne infrastrukture;

·      pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami;

·      skrbi za prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje;

·      pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;

·      nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;

·      vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo;

·      opravlja vsa dela in naloge v zvezi s stanovanjsko problematiko in poslovnimi prostori;

·      vodi upravne postopke in izdaja upravne akte s svojega področja;

·      sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestno prometne infrastrukture in energetike;

·      pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;

·      opravlja druge upravne naloge varstva okolja,  ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;

·      sodelovanje s strokovnimi, raziskovalnimi, izobraževalnimi  in drugimi zunanjimi institucijami, združenji in občinami na področju, ki ga pokriva oddelek

·      ter druge naloge iz svojega delovnega področja oziroma druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.

11. člen

Režijski obrat opravlja strokovno tehnične naloge, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti tistih gospodarskih javnih služb, ki se ne zagotavljajo v drugih oblikah izvajanja gospodarskih javnih služb, ter druge naloge skladno z veljavnimi predpisi.

Režijski obrat vodi upravne postopke in izdaja upravne akte s svojega področja skladno s predpisi in pooblastili.

12. člen

Naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki niso posebej naštete, opravlja tista notranja organizacijska enota, v čigar delovno področje spada naloga po svoji naravi.

V sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.

13. člen

Občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave na katere prenaša določene naloge.

Delovno področje, organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo skupne občinske uprave je opredeljeno v odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.

Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne ali medobčinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Občinska uprava prenaša naloge občinske inšpekcije in naloge občinskega redarstva v izvajanje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, ki je tudi prekrškovni organ.

Naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave se izvajajo v medobčinskemu organu za varstvo okolja in ohranjanje narave.

14. člen

Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod, javno podjetje ali skupni režijski obrat. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb občinski sveti ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani, strokovne naloge za skupni organ zagotavlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.

Občina lahko, na podlagi občinskega predpisa, za izvajanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občinske uprave podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog občinske uprave zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov. Če občinski predpis dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju. Pri izvajanju javnega pooblastila imajo izvajalci pravice in dolžnosti občinske uprave.

III.     Način dela, pooblastila in odgovornosti javnih uslužbencev

15. člen

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

16. člen

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor je za svoje delo neposredno odgovoren županu.

17. člen

Direktor občinske uprave:

·      neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,

·      izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,

·      opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,

·      skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

·      opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,

·      zagotavlja opravljanje nalog za potrebe občinskega sveta, nadzornega odbora, odborov, komisij in ostalih organov,

·      opravlja druge naloge določene s predpisi ter po nalogu in pooblastilu župana.

18. člen

Podrobnejša notranja organizacija občinske uprave, razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi, pogoji za opravljanje dela ter naloge posameznega delovnega področja občinske uprave ter opis nalog, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.

19. člen

Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev različnih notranjih organizacijskih enot oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi projektne skupine. delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine, naloge ter rok za izvedbo naloge.

20. člen

Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

IV.      Prehodna in končne določbe

21. člen

Župan izda najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka ustrezen pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za delovanje in organiziranje notranjih organizacijskih enot in razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

Rok za razporeditev javnih uslužbencev se določi v prehodni določbi pravilnika o sistemizaciji delovnih mest.

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ruše (MUV, št. 5/99, 27/99).

23. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0005/2013

Datum: 8. oktober 2013

 

 

Občina Ruše

 

Uroš Štanc, župan