New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 25. redni seji dne 4. 6. 2014 sprejel

 

O D L O K
o zaključnem računu Občine Turnišče za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2013.

 

2. člen

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Turnišče po zaključnem računu za leto 2013 znašajo:

+------+----------------------------------------+--------------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |         v EUR|

+-----------------------------------------------+--------------+

|Skupina/Podskupina kontov                      |      Proračun|

|                                               |     leta 2013|

+------+----------------------------------------+--------------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     |  3.076.255,12|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |  2.091.202,79|

+------+----------------------------------------+--------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                         |  1.892.802,30|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček         |  1.769.211,00|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |703 Davki na premoženje                 |    112.038,07|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve   |     11.553,23|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |706 Drugi davki                         |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                       |    198.400,49|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |    122.279,02|

|      |od premoženja                           |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |711 Takse in pristojbine                |      2.043,02|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |712 Globe in druge denarne kazni        |      1.781,96|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |713 Prihodki od prodaje blaga in        |      1.317,94|

|      |storitev                                |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki             |     70.978,55|

+------+----------------------------------------+--------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                     |     84.728,57|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |     78.997,28|

|      |sredstev                                |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |721 Prihodki od prodaje zalog           |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |      5.731,29|

|      |neopr. dolgor. sredstev                 |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|73    |PREJETE DONACIJE                        |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |730 Prejete donacije iz domačih virov   |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |731 Prejete donacije iz tujine          |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                     |    900.323,76|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih       |    900.323,76|

|      |javnofinančnih institucij               |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  |              |

|      |– EU                                    |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |  3.277.252,28|

+------+----------------------------------------+--------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                          |    571.779,45|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    153.282,78|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |     25.024,99|

|      |varnost                                 |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve        |    372.350,30|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |403 Plačila domačih obresti             |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |409 Rezerve                             |     20.000,00|

+------+----------------------------------------+--------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                        |    927.225,48|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |410 Subvencije                          |     85.666,40|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |411 Transferi posameznikom              |    376.946,79|

|      |in gospodinjstvom                       |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam |     70.342,56|

|      |in ustanovam                            |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi       |    394.269,73|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |414 Tekoči transferi v tujino           |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                   |    939.184,50|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    939.184,50|

+------+----------------------------------------+--------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |    840.184,23|

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |432 Investicijski transferi             |    840.184,23|

+------+----------------------------------------+--------------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           |   –200.997,16|

|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |              |

|      |IN NALOŽB                               |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|              |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil       |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |751 Prodaja kapitalskih deležev         |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |              |

|      |DELEŽEV (440+441+442+443)               |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |              |

|      |DELEŽEV                                 |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |440 Dana posojila                       |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |441 Povečanje kapitalskih deležev       |              |

|      |in naložb                               |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |              |

|      |privatizacije                           |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |443 Povečanje namenskega premoženja v   |              |

|      |javnih skladih in drugih osebah javnega |              |

|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA             |              |

|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |              |

|      |V.)                                     |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                      |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                      |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                            |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |500 Domače zadolževanje                 |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                   |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA                         |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |550 Odplačila domačega dolga            |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      |   –200.997,16|

|      |RAČUNIH                                 |              |

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|XI.   |NETO FINANCIRANJE                       |              |

|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                    |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |              |

|      |PRETEKLEGA LETA                         |              |

+------+----------------------------------------+--------------+

|      |9009 Splošni sklad za drugo             |    286.302,67|

+------+----------------------------------------+--------------+

 

3. člen

 

Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

4. člen

 

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 177/2014-25/R-06

Turnišče, dne 5. junija 2014

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.