New Page 1

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št 102/04 - UPB-1, 14/05, 126/07 in 57/09), 1. alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12 in 27/16), ter 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96, 37/98, 17/01 in 131/2003) je Občinski svet Občine Mislinja na 15 seji, dne 22.12.2016 sprejel

 

SKLEP

O VALORIZACIJI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MISLINJA ZA LETO 2017

 

1. člen

Valorizirana vrednost točke iz leta 2016 za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mislinja za leto 2017 je 0,00048317519 €

 

2. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2017 dalje.

 

Številka: 422-01/2016

Datum: 22.12.2016

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan