New Page 1
 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 62/10 – ZUPJS), 33. in 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 (79/09 – popr.) 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 – popr.) Zakona o uravnoteženju financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 23. seji dne 19. 12. 2013 sprejel

 

S K L E P

 

o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

 

1. člen

Cene programov v vzgojno varstvenih enotah (v nadaljevanju: vrtec), pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, znašajo mesečno na otroka:

 

– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1–3 let) 468,17 EUR,

 

– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let) 316,51 EUR.

 

Cene programov v vzgojno varstvenih enotah (v nadaljevanju vrtec), pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, znašajo mesečno na otroka:

  – dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1–3 let) 456,22 EUR
  – dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let) 311,09 EUR.«.

2. člen

 

Staršem otrok, za katere je Občina Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program predšolske vzgoje v javnem vrtcu na območju Občine Rogašovci, se veljavna ekonomska cena za otroka, za katerega se plačuje program predšolske vzgoje, na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža za delež subvencije občine tako, da plačajo z odločbo določeno plačilo od naslednjih osnov:

 

– za dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1–3 let): 390,65 EUR (subvencija občine je 77,52 EUR),

 

– za dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let): 294,00 EUR (subvencija občine 22,51 EUR).

Staršem otrok, za katere je Občina Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program predšolske vzgoje v javnem vrtcu na območju Občine Rogašovci, se veljavna ekonomska cena za otroka, za katerega se plačuje program predšolske vzgoje, na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža za delež subvencije občine tako, da plačajo z odločbo določeno plačilo od naslednjih osnov:

 

– za dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1–3 let): 390,65 EUR (subvencija občine je 65,57 EUR),

 

– za dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let): 294,00 EUR (subvencija občine 17,09 EUR).

 

3. člen

 

Za dneve odsotnosti otrok, ki jo starši predhodno najavijo, ne glede na vzrok odsotnosti, se plačilo staršev zniža za strošek prehrane, korigirane z odstotkom cene programa, ki jo plačajo starši.

 

4. člen

 

Staršem otrok, za katere je Občina Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo za en dohodkovni razred.

 

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jih določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim družina rešuje stanovanjski problem, mora za znižanje plačila programa vrtca skladno s prvim odstavkom tega člena priložiti naslednja dokazila:

 

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Rogašovci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Rogašovci,

 

– namensko kreditno pogodbo in

 

– potrdilo banke o višini anuitete kredita.

 

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.

 

Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena pripada staršem, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka iz družine. Kolikor je v vrtec vključenih več otrok iz družine pripada dodatno znižanje samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

 

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec

 

5. člen

 

Občina Rogašovci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

 

6. člen

 

V posamezne oddelke v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij je v:

 

I. starostnem obdobju lahko vpisanih:

 

– v heterogeni oddelek 1–3 let največ 10+2 otroka;

 

– v homogeni oddelek 1–3 let največ 12+2 otroka;

 

II. starostnem obdobju lahko vpisanih:

 

– v heterogeni oddelek 3–6 let največ 19+2 otroka;

 

– v homogeni oddelek 3–4 let 17+2 otroka;

 

– v homogeni oddelek 4–5 let in 5–6 let 22+2 otroka;

 

– v kombinirani oddelek 2–4 let največ 17+2 otroka.

 

7. člen

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstveni enoti pri Osnovni šoli Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 106/12).

 

8. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.

 

 

 

Št. 602-1/2013-10

 

Rogašovci, dne 19. decembra 2013

   
 

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.

   

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij (Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končni določbi:

 

3. člen

  Ostale določbe tega sklepa ostanejo nespremenjene.
 

 4. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.