New Page 2

Številka: 032-1/2014-15

Datum: 22.3.2017

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Rogašovci (Uradni list RS, štev. 72/99, 29/03, 69/10),

 

sklicujem

 

15. redno sejo Občinskega sveta občine Rogašovci, ki

BO V ČETRTEK 30. 3. 2017 ob 18.00 URI

V Kulturni dvorani občine Rogašovci, Sveti Jurij 13 b

 

 

DNEVNI RED

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.

3. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci (zapisnik).

4. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Rogašovci (gradivo).

5. Odlok o zaključnem računu Občine Rogašovci za leto 2016 (gradivo).

6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci (gradivo).

7. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v Občini Rogašovci (gradivo).

8. Letni program kmetijstva 2017 (gradivo).

9. Letni program turizma za leto 2017 (gradivo).

10. Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto 2017 (gradivo).

11. Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2017 (gradivo).

12. Program športa v Občini Rogašovci za leto 2017 (gradivo).

13. Odstop člana VO Fikšinci in imenovanje novega (gradivo).

14. Pobude in vprašanja.

15. Razno.

 

 

Občina Rogašovci

 

Edvard Mihalič, župan