New Page 2

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 3. člena Zakona o cestah ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 28.9.2017 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. člen 

 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo: vodohrane in objekte ter naprave za odvajanje in čiščenje voda, dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti in prometnih površin oziroma druge javne površine:

katastrska občina

parc. št.

vrsta nepremičnine v naravi

1535-Črnomelj

695/17

JP 554012

1535-Črnomelj

696/17

JP 554012

1535-Črnomelj

693/18

JP 554012

1535-Črnomelj

266/10

JP 554183

1535-Črnomelj

266/7

JP 554183

1535-Črnomelj

266/8

JP 554183

1535-Črnomelj

209/17

JP 554182

1535-Črnomelj

205/6

JP 554182

1535-Črnomelj

204/10

JP 554182

1535-Črnomelj

685/22

Ne-kategorizirana pot - OPPN

1535-Črnomelj

685/23

Ne-kategorizirana pot - OPPN

1535-Črnomelj

685/25

Ne-kategorizirana pot - OPPN

1535-Črnomelj

209/15

JP 554182

1535-Črnomelj

671/2

JP 554012, JP 554021

1535-Črnomelj

674/29

JP 554012

1535-Črnomelj

261/31

JP 554183

1535-Črnomelj

261/33

JP 554183

1535-Črnomelj

584/5

LC 054161

1535-Črnomelj

1140/20

parkirišče, zelenica

1540-Dobliče

2223/6

JP 556161

1541-Loka

1357/64

LC 054051

1541-Loka

1233/11

LK 0541211

1541-Loka

1172/18

pločnik ob LK 054061

1541-Loka

1172/16

pločnik ob LK 054061

1541-Loka

1171/8

pločnik ob LK 054061

1541-Loka

1172/12

pločnik ob LK 054061

1547-Butoraj

1133/4

Ne-kategorizirana pot

1548-Golek

2518/4

LC 054051

1552-Adlešiči

4170/27

JP 555051

1554-Hrast pri Vinici

2093/2

LC 054130

1554-Hrast pri Vinici

1164/4

LC 054131

1554-Hrast pri Vinici

1245/13

LC 054131

1554-Hrast pri Vinici

1245/17

LC 054131

1555-Nova Lipa

869/4

LC 054101

1555-Nova Lipa

869/6

LC 054101

1559-Radenci

889/3

LC 054121

1559-Radenci

889/4

LC 054121

1559-Radenci

888/4

LC 054121

1561-Damelj

717/6

Ne-kategorizirana pot

1562-Učakovci

2672/10

LC 054101

1562-Učakovci

1096/2

JP 555791

1562-Učakovci

1101/5

JP 555791

1562-Učakovci

1103/2

JP 555792

1562-Učakovci

1108/7

JP 555791

1563-Vinica

301/2

Ne-kategorizirana pot

1563-Vinica

259/4

Ne-kategorizirana pot

1563-Vinica

300/3

Ne-kategorizirana pot

1566-Žuniči

7/2

JP 555111

1541-Loka

1498/7

Vodohran z dostopno potjo

1541-Loka

1498/10

Vodohran

1541-Loka

1498/5

Vodohran

1542-Zastava

954/2

Prečrpavališče

1547-Butoraj

1133/5

Vodohran 

1547-Butoraj

1133/2

Vodohran 

1547-Butoraj

1676/5

Prečrpavališče

1551-Belčji Vrh

1920/2

Vodohran 

1552-Adlešiči

3158/2

Vodohran 

1552-Adlešiči

3158/4

dostopna pot do vodohrana

1561-Damelj

635/344

Vodohran 

1561-Damelj

635/343

Vodohran 

1563-Vinica

301/1

Čistilna naprava

1563-Vinica

259/3

Čistilna naprava

1563-Vinica

300/1

Čistilna naprava

 

2. člen 

 

Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-332/2017

Črnomelj, dne 28. septembra 2017

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.