New Page 1

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

 

javni razpis

za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok

 

1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2019. Cilj javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prostočasne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času šolskih počitnic.

2. Predmet razpisa

Vsebinska področja:

Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov dopolnilnih in interesnih dejavnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:

– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene učence,

– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih,

– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra …,

– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,

– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije,

– organizacija taborov,

– revije in tekmovanja glasbenih šol,

– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic …),

– sodelovanje z drugimi šolami.

Sklop II) Programi in projekti s področja prostočasnih in aktivnosti osnovnošolskih otrok

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje prostočasnih in preventivnih programov za osnovnošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo z osnovnošolsko populacijo določene programe:

– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program osnovne šole.

Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske otroke

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov za predšolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije za določene programe predšolskih otrok:

– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom tega javnega razpisa.

Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:

Sklop I)

– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;

Sklop II in III)

– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine Murska Sobota za program s katerim kandidirajo na razpis.

3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v predmetu razpisa,

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebinsko različnima programoma ali projektoma,

– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2019 do 15. 12. 2019,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB).

4. Merila za izbor vlog:

– ustreznost vsebine,

– ustreznost finančne konstrukcije.

5. Okvirna višina sredstev

Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost znaša do:

Sklop I) 20.000,00 EUR, postavka 19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah

Sklop II) 6.500,00 EUR postavka 19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah

Sklop III) 16.000,00 EUR postavka 19021001 Dodatni programi v vrtcih.

6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena do 15. 12. 2019.

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 6. 5. 2019 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop I, ali Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop II, ali Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop III«.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 9. 5. 2019. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.

9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,

– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-30, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

 

Mestna občina Murska Sobota