New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0012/2005-41/04

Datum:     28.10.2005

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 30. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v PONEDELJEK, dne 14.11.2005 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.    Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26.10.2005 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.    Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.    Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2006 - osnutek (gradivo A, B)

4.    Soglasje k izbranemu ponudniku za nakup prostorov Osrednje knjižnice Kranj – seja bo zaprta za javnost

5.    Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G)

6.    Kadrovske zadeve (gradivo A, B)

 

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

 

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

Ž U P A N                                                                                                                          

 

PRILOGE:

-          Gradivo