New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je občinski svet na 18. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel

 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Loški Potok za leto 2021 

 

1. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021.

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov, se objavijo na spletni strani Občine Loški Potok.

 

Št. 410-27/2022

Loški Potok, dne 21. aprila 2022

 

Župan 

Občine Loški Potok 

IvanBenčina

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov 

Zaključni račun 2021

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.411.748

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.918.376

70

DAVČNI PRIHODKI 

1.918.376

 

700 Davki na dohodek in dobiček 

1.733.697

 

703 Davki na premoženje 

105.363

 

704 Domači davki na blago in storitve 

79.316

71

NEDAVČNI PRIHODKI 

253.990

 

710 Udeležba na dobičku in prihodki 

od premoženja 

199.835

 

711 Takse in pristojbine 

2.738

 

712 Globe in druge denarne kazni 

2.660

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

18.225

 

714 Drugi nedavčni prihodki 

30.532

72

KAPITALSKI PRIHODKI 

10.375

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolg. sredstev

10.375

74

TRANSFERNI PRIHODKI 

1.229.007

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.204.003

 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 

iz sredstev proračuna EU

25.004

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.013.528

40

TEKOČI ODHODKI 

706.130

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

192.018

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

29.802

 

402 Izdatki za blago in storitve 

477.128

 

403 Plačila domačih obresti 

2.182

 

409 Rezerve

5.000

41

TEKOČI TRANSFERI 

695.679

 

410 Subvencije 

68.911

 

411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 

451.427

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 

55.042

 

413 Drugi tekoči domači transferi 

120.299

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.594.744

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

1.594.744

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

16.975

 

431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.

12.198

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

4.777

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

398.220

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB

 

IV. 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 

VI. 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

 

VIII. 

ODPLAČILA DOLGA (550)

102.100

55

ODPLAČILA DOLGA

102.100

 

550 Odplačila domačega dolga

102.100

IX. 

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

296.120

X. 

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–102.100

XI. 

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–398.220

XII. 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

171.840