New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) Občinski svet Občine Vojnik na 28. redni seji dne 2. 8. 2006 sprejme

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v 1000 SIT

 

Skupina/Podskupina

Proračun leta 2006

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.368.123

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

698.153

70

DAVČNI PRIHODKI

559.487

 

700 Davki na dohodek in dobiček

450.000

 

703 Davki na premoženje

47.027

 

704 Domači davki na blago in storitve

62.460

 

706 Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

138.666

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

22.886

 

711 Takse in pristojbine

4.100

 

712 Denarne kazni

410

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

6.150

 

714 Drugi nedavčni prihodki

105.120

72

KAPITALSKI PRIHODKI

252.215

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.615

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

250.600

 

dolgoročnih sredstev

 

73

PREJETE DONACIJE

1.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

416.755

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

416.755

 

institucij

 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

0

 

proračuna Evropske Unije

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.748.721

40

TEKOČI ODHODKI

358.570

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

78.522

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.314

 

402 Izdatki za blago in storitve

260.924

 

403 Plačila domačih obresti

4.810

 

409 Rezerve

1.000

41

TEKOČI TRANSFERI

453.210

 

410 Subvencije

23.973

 

|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

290.961

 

|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

42.111

 

|   |413 Drugi tekoči domači transferi

96.165

 

|   |414 Tekoči transferi v tujino

0

42

|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI

724.600

 

|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

724.600

43

|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI

212.341

 

|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,

200.991

 

ki niso proračunski uporabniki

 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

11.350

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI

–380.598

 

PRESEŽEK)

 

 

B) RAČUN FINANČNIH RETJATEV IN NALOŽB

v 1000 SIT

 

Skupina/Podskupina

Proračun leta 2006

 

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA

10.000

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

10.000

 

750 Prejeta vračila danih posojil

10.000

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELELŽEV

600

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

600

 

443 Povečanje namenskega premož. v jav. skladih drugih

0

 

prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji

 

 

lasti

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

9.400

 

C.) RAČUN FINANCIRANJA

v 1000 SIT

 

Skupina/Podskupina

Proračun leta  2006

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

347.000

50

ZADOLŽEVANJE

347.000

 

500 Domače zadolževanje

347.000

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

4.350

55

ODPLAČILA DOLGA

4.350

 

550 Odplačila domačega dolga

4.350

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-

–28.548

 

II.-V.-VIII.)

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

342.650

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)

380.598

 

Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005

33.139

 

2. člen

Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 347,000.000 SIT, in sicer za investiciji: adaptacija in dozidava OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo.«.

3. člen

Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov začne s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2006 70% navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.«.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3200-0018/2006-3-30

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 2. avgusta 2006

Benedikt Podergajs l.r.