New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Turnišče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Turnišče

Predlagatelj:

Župan Občine Turnišče

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A in 80/20- ZIUOOPE), 40. člen  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 -ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 -ZUUJFO, 71/17, 21/18- popr. in 80/20- ZIUOOPE ), 18. člen Statuta Občine Turnišče ( Uradni list RS, št. 6/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Turnišče

Datum:

8.9.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

13. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče

Besedilo:

gradivo