New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane dne 19.2.2015 na 4. redni seji sprejel naslednji:

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE PROGRAMA VRTCA CIRKULANE

 

1. člen

Cena programa vrtca Cirkulane znaša od 19.2.2015 dalje:

·      za program gibalno oviranega otroka:  1.407,41 EUR.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 007-4/2015

Datum: 19.2.2015  

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan