New Page 2

P O R O Č I L O

o izidu volitev župana

Občinska volilna komisija Občine Zreče je na seji dne, 12. novembra 2002, na podlagi zapisnika o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana, na volitvah 10. novembra 2002, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.

I

Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti skupaj 4971, od tega je bilo 4971 volivcev, vpisanih v volilni imenik.

Na volitvah dne, 10. novembra 2002 je skupno glasovalo 3721 volivcev.

II

Za volitve župana je bilo oddanih 3721 glasovnic.

90 glasovnic je bilo neveljavnih, ker so bile glasovnice prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih je lahko volilo, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca.

Veljavnih glasovnic je bilo 3631.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Gojko Jevšenak 469 glasov (12,92%),

2. Jožef Košir 3162 glasov (87,08%).

III

Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02) ugotovila, da je za župana izvoljen: Jožef Košir, roj. 20. 10. 1946, stanujoč Cesta pod hribom 8, Zreče.

 

Št. 006-07-05/2002-6

Zreče, dne 12. novembra 2002.

 

Predsednica

Občinske volilne komisije

Zdenka Košir l. r.

 

Člani:

1. Tatjana Orlačnik l. r.

2. Vera Županc-Beškovnik l. r.

3. Aleksandra Mavhar l. r.