New Page 2

Na podlagi 57., 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,108/09, 80/10-ZU - PUDPP in 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 35/13-sklep US in 76/14-odločba US) in na podlagi 30. člena Statuta občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10) je župan Občine Hoče-Slivnica dne, 17. novembra 2015 sprejel

 

S K L E P

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega

načrta za gradnjo stanovanjske stavbe na Hočkem Pohorju

 

1. člen

(splošno)

S tem sklepom določa župan občine Hoče-Slivnica začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjske stavbe na Hočkem Pohorju (v nadaljevanju OPPN).

 

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN)

Ocena stanja:

Območje obdelave se nahaja v območju počitniške pozidave naselja Hočko Pohorje.

Območje na severu, vzhodu in jugu meji na pozidana zemljišča, na zahodu pa na občinsko cesto.

Zemljišče je opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj površin počitniških hiš.

Razlogi za izdelavo OPPN:

Na zemljišču parc. št. 445/6 k.o. Hočko Pohorje stoji legalno zgrajen objekt, ki ima nelegalno zgrajen prizidek v nadstropju nad legalno zgrajenim pritličjem. Predvidena je legalizacija nelegalno zgrajenega dela pritličja in rekonstrukcija obstoječe strehe.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.

 

3. člen

(območje, vsebina in oblika OPPN)

Območje izdelave OPPN zajema zemljiščI parc. št. 445/6 in 446/7, obe k.o. 699 Hočko Pohorje v območju površin počitniških hiš.

 

4. člen

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj so:

- ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor,

- ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20 a, 2000 Maribor.

- Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

- ELEKTRO Maribor d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

- TELEKOM Slovenije d. d. Titova 38, 2000 Maribor

- Zavod za gozdove Slovenije, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor,

- Nigrad, komunalno podjetje d. d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

- Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče

V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.

Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

 

5. člen

(postopek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN)

Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:

Aktivnost

Rok oz. trajanje aktivnosti

Sklep o začetku priprave OPPN

november 2015

Objava sklepa v uradnem glasilu

november 2015

Izdelava osnutka OPPN

30 dni po objavi sklepa

Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic ter obvestilo Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za CPVO ali je potrebna izvesti celovito presojo vplivov na okolje

30 dni od prejema poziva

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

30 dni po prejemu smernic

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega

osnutka OPPN

7dni pred začetkom javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN

30 dni

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav

7 dni po zaključeni javni razgrnitvi

Priprava usklajenega predloga in sprejem predloga OPPN na občinskem svetu

do 30 dni po zaključeni javni razgrnitvi

Pridobitev mnenj

30 dni od prejema poziva

Priprava usklajenega predloga OPPN

7 dni po prejemu mnenj

Sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu

do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu

Objava OPPN v Uradnem glasilu

po sprejemu OPPN na občinskem svetu

 

Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.

V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira pobudnik.

 

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na spletni strani občine Hoče-Slivnica: in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 350-21/2015-003                                        

Datum: 17. november 2015

 

Župan Občine Hoče-Slivnica

Marko Soršak, s. r.