Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01), na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 36/02, 107/02) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99, 18/00) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 6. redni seji, z dne 2. junija 2003, sprejel
 
SKLEP
 
 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči
 
 
I.
 
Občinski svet Občine Rače-Fram daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči, ki jo predlaga Center za socialno delo Maribor v višini 977.364,72 SIT mesečno. Delež Občine Rače-Fram je 0,24 delavca, kar pomeni 234.567,53 SIT mesečno.
 
II.
 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/6-2003-49
Datum: 4. junij 2003