New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člen Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014) je Občinski svet Občine Vodice na 17. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel

 

Sklep

o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1352/3, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857135), parc. št. 1352/4, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857136), parc. št. 740/2, k.o. 1747 – Polje (ID 242421), parc. št. 832/3, k.o. 1745 – Vesca (ID 2142391), parc. št. 1363/2, k.o. 1743 – Bukovica (ID 2848682), parc. št. 1402/2, k.o. 1741 - Vodice (ID 3962246) in parc. št. 1402/6, k.o.  1741 - Vodice (ID 1442285)

 

1. člen

Ukine se javno dobro na parc. št. 1352/3, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857135), parc. št. 1352/4, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857136), parc. št. 740/2, k.o. 1747 – Polje (ID 4242421), parc. št. 832/3, k.o. 1745 – Vesca (ID 2142391), parc. št. 1363/2, k.o. 1743 – Bukovica (ID 2848682), parc. št. 1402/2, k.o. 1741 - Vodice (ID 3962246) in parc. št. 1402/6, k.o. 1741 - Vodice (ID 1442285), vpisano kot javno dobro.

 

2. člen

Lastninska pravica na parc. št. 1352/3, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857135), parc. št. 1352/4, k.o. 1741 – Vodice (ID 5857136), parc. št. 740/2, k.o. 1747 – Polje (ID 4242421), parc. št. 832/3, k.o. 1745 – Vesca (ID 2142391), parc. št. 1363/2, k.o. 1743 – Bukovica (ID 2848682), parc. št. 1402/2, k.o. 1741 - Vodice (ID 3962246) in parc. št. 1402/6, k.o. 1741 - Vodice (ID 1442285) se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

3. člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Številka: 00701-25/2016-001

Datum: 21. 6. 2016

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.