New Page 2

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,57/94, r4/95, 26/97, ro/97, ro/98, in 74/98), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98 in 6r/99 - odločba US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, r 24/00,30102) in Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 3r/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/98,7/98 in odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 4. redni seji 24· 3. 2003 sprejel

 

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE VODICE ZA LETO 2003

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Vodice za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena, postopki izvajanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

 

Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

 

 

2. člen

 

 

Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo davčne prihodke, ne davčne prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke, ter načrtovani odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

 

 

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prilivi sredstev od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog ter odlivi sredstev za dana posojila in za nakup kapitalskih vlog. V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov prejemkov nad izdatki v računu finančnih terjatev in naložb ter zadolževanjem proračuna. V računu financiranja se izkazuje tudi prenos sredstev iz preteklega leta.

 

 

3. člen

 

 

Občinski proračun za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:

I. skupni prihodki:

6r6.8ro.ooo,00 SIT

II. skupni odhodki:

1.262.833.560,00 SIT

III. proračunski primanjkljaj

646.023.560,00 SIT

B. Račun finančnih terjatev in naložb:

IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

0,00 SIT

V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0,00 SIT

VI.prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV-V)

0,00 SIT

C. Račun financiranja

VILzadolževanje

0,00 SIT

VIII.odplačilo dolga

0,00 SIT

IX.sprememba stanja sredstev na računih (I-II+IV-V+VII-VIII)

646.023.560,00 SIT

X.neto zadolževanje proračuna (VII-VIlI-IX)

646.023.560,00 SIT

XI. neto financiranje (VI+X)

646.023.560,00 SIT

   

Prihodki se razdelijo na financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog Občine.

 

 

Občinski svet Občine Vodice pooblašča župana Občine Vodice, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.

 

 

4. člen

 

 

V sredstva proračunske rezerve Občine Vodice (rezerva za naravne nesreče) se izloča 3,96 % doseženih letnih prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

 

 

5. člen

 

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 3.000.000 SIT odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, o čemer obvesti občinski svet.

 

 

6. člen

 

 

Proračunska sredstva znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do višine splošne proračunske rezerve se lahko prerazporedijo med proračunskimi postavkami v obdobju izvajanja proračuna. Sklep o prerazporeditvi sprejme župan Občine.

 

 

Za prerazporeditev sredstev iz prejšnjega odstavka ne velja prerazporejanje prihodkov in odhodkov med posameznimi konti (ekonomska klasifikacija) znotraj iste proračunske postavke. Zadnje je v pristojnosti finančno-računovodske službe uprave Občine Vodice.

 

 

Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike na podlagi sprejetih programov ob upoštevanju dinamike priliva prihodkov.

 

 

7. člen

 

 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvajanja lahko župan:

 

 

- ustavi prevzemanje obveznosti,

 

 

- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in

 

 

- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno

 

 

zaradi prevzemanja obveznosti.

 

 

Za finance pristojen občinski organ občinske uprave pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvajanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi začasnega zadržanja izvajanja se morajo enakomerno nanašati na vse proračunske uporabnike.

 

 

O ukrepih iz prvega odstavka tega člena župan obvesti občinski svet po njihovem sprejetju.

 

 

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvajanja proračuna le-ta ne more uravnovesiti, mora najkasneje IS dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvajanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.

 

 

Z rebalansom, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

 

 

8. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvajati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom. Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.

 

 

Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.

 

 

9. člen

 

 

Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami ali neposredno z naročilnicami, če so za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu tekočega leta in če so predhodno izpolnjeni vsi pogoji v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter na njegovi podlagi sprejetimi podzakonski akti in internimi predpisi občine. Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno Z zakonom o javnih naročilih in Zakonom o izvrševanju proračuna RS, oddati z javnim razpisom.

 

 

Za prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let se uporabijo določbe Zakona o javnih financah.

 

 

10. člen

 

 

Za izvajanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Vodice.

 

 

11. člen

 

 

Župan je pooblaščen, da:

 

 

- razporeja splošno proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega ???;

 

 

- odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini, določeni s tem odlokom;

 

 

- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;

 

 

- odloča o prerazporeditvah pravic porabe med

 

 

proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. O opravljenih prerazporeditvah sredstev župan šestmesečno poroča občinskemu svetu;

 

 

- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca tekočega proračunskega leta;

 

 

- odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve;

 

 

- odloča o nakupu premičnega premoženja do višine 1,0 mio SIT ter o nakupu nepremičnega premoženja do višine 1,0 mio SIT.

 

 

Če se po sprejetju proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

 

 

12. člen

 

 

Proračunski sklad v letu 2003 je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF-ju.

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 24-410.000,00 SIT.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF-ja do višine 1.500.000,00 SIT, župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

 

13. člen

 

 

Občinski svet Občine Vodice odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Vodice največ v obsegu, ki ne presega 10 % primerne porabe v letu pred letom zadolževanjač odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5 % primerne porabe.

 

 

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz 1. odstavka tega člena sklepa župan Občine Vodice ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS.

 

 

14. člen

 

 

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, in javna podjetja, katerih solastnica je Občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi izda župan Občine na podlagi sklepa občinskega sveta.

 

 

15. člen

 

 

Pravne osebe, v katerih ima Občina vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva na podlagi predhodnega, pisnega soglasja župana Občine.

 

 

18. člen

 

 

Nadzorni odbor pri Občinskem svetu opravlja:

 

 

- nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

- nadzor nad namembnost jo in smotrnost jo porabe sredstev

 

 

občinskega proračuna,

 

 

- nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov

 

 

proračunskih sredstev.

 

 

Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana Občine in občinski svet. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.

 

 

19. člen

 

 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

 

 

20. člen

 

 

Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

 

 

Številka: 032-01-002/03-018

 

 

Datum: 25.3.2003

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane PODBORŠEK