New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02) je Občinski svet občine Rogašovci na 4. redni seji dne 4. 4. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka

 

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

 

 

zavoda Osnovne šole Sveti Jurij

 

 

1. člen

 

 

V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 25/97) se prvi odstavek 1. člena spremeni, tako da se glasi:

 

 

S tem odlokom Občina Rogašovci, s sedežem v Rogašovcih (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sveti Jurij (v nadaljevanju: šola).

 

 

V sestavo javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij sodijo:

 

 

– Podružnična šola Pertoča,

 

 

– Vzgojno varstvena enota Serdica,

 

 

– Vzgojno varstvena enota pri podružnični šoli Pertoča,

 

 

– Vzgojno varstvena enota Rogašovci.

 

 

2. člen

 

 

V 2. členu se spremeni četrti stavek, tako da se glasi:

 

 

V sestavi šole delujejo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa na drugi lokaciji:

 

 

– Podružnična šola Pertoča, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

 

 

– Vzgojno varstvena enota Serdica.

 

 

– Vzgojno varstvena enota pri podružnični šoli Pertoča.

 

 

– Vzgojno varstvena enota Rogašovci.

 

 

3. člen

 

 

V 3. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:

 

 

Podružnična šola in enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.

 

 

4. člen

 

 

7. člen se spremeni, tako da se glasi:

 

 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja, in sicer:

 

 

1. za matično šolo: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sveti Jurij, Večelavci;

 

 

2. za podružnično šolo Pertoča: Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci.

 

 

Iz utemeljenih in objektivnih razlogov se učencem iz šolskega okoliša podružnične šole omogoči obiskovanje na matični šoli.

 

 

Šolski okoliš matične in podružnične šole je hkrati vzgojno-varstveni okoliš enot vrtca Rogašovci in enote vrtca pri podružnični šoli Pertoča. Vzgojno- varstveni okoliš vrtca Serdica so vasi Serdica, Sotina in Ocinje.

 

 

5. člen.

 

 

V tretjem odstavku 13. člena se beseda “enote” spremeni v besedo “enot.”

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2003 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 640-4/2003-1

 

 

Rogašovci, dne 4. aprila 2003.

 

 

Župan

Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.