New Page 2

 

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 61/02), odl. US št. U-I-319/98-14 (Uradni list RS, št. 66/00) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski svet občine Žetale na 31. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Žetale

 

 

1. člen

 

 

Za volitve članov v Občinski svet občine Žetale se določi ena volilna enota, ki obsega celotno območje Občine Žetale to so naselja: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole in Žetale.

 

 

    Voli se skupno sedem članov občinskega sveta.

 

 

2. člen

 

 

Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Žetale

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS Slovenije.

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana v novoustanovljeni Občini Žetale (Uradni list RS, št. 65/98).

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0031/2002-4

 

 

Žetale, dne 29. avgusta 2002.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.