New Page 1

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št 102/04 - UPB-1, 14/05, 126/07 in 57/09), 1. alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10), ter 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96, 37/98, 17/01 in 131/2003) je Občinski svet Občine Mislinja na  16.  seji, dne 31.1.2013 sprejel

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MISLINJA ZA LETO 2013

1.   člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mislinja za leto 2013  je 0,00047270045 €.

2.   člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

 

Številka: 422 - 1/2013

Datum:   31.1.2013

 

 

Občina Mislinja

 

 

Franc Šilak, župan