New Page 2

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 32. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) izdajam

S K L E P

o uradnem elektronskem naslovu Občine Podčetrtek

1

S tem sklepom se določi uradni elektronski naslov Občine Podčetrtek.

2

Uradni elektronski naslov Občine Podčetrtek se glasi: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si.

3

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03101-001/02

Podčetrtek, dne 5. februarja 2002.

Župan

Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.