New Page 3

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 19/15), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. člen 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti ali druge prometne površine:

katarstrska občina

parc. št.

vrsta prometne površine

1562 – Učakovci

148/2

JP 555791

1562 – Učakovci

1104/2

JP 555791

1562 – Učakovci

1079/3

JP 555791

1562 – Učakovci

1109/4

JP 555791

1562 – Učakovci

1069/2

JP 555791

1562 – Učakovci

1068/2

JP 555791

1562 – Učakovci

1078/2

JP 555791

1541 – Loka

1235/11

LC 054051

1541 – Loka

1235/9

LC 054051

1541 – Loka

1235/13

LC 054051

1541 – Loka

1235/18

LK 054211

1541 – Loka

1235/16

LK 054211

1541 – Loka

1154/7

LK 054251 

1541 – Loka

1154/5

LK 054251

1541 – Loka

1148/23

JP 554321

1541 – Loka

1148/17

JP 554321

1541 – Loka

1148/19

JP 554321

1541 – Loka

1148/25

JP 554321

1541 – Loka

1581/6

avtobusno postajališče Čudno selo

1541 – Loka

1569/4

avtobusno postajališče Čudno selo

1554 – Hrast pri Vinici

1128/2

LC 054131

1555 – Hrast pri Vinici

2/2

LC 054131

1556 – Hrast pri Vinici

1243/2

LC 054131

1557 – Hrast pri Vinici

904/14

LC 054131

1558 – Hrast pri Vinici

107/4

LC 054131

1535 – Črnomelj

261/29

JP 554183

1535 – Črnomelj

261/27

JP 554183

1535 – Črnomelj

261/24

JP 554183

1535 – Črnomelj

261/25

JP 554183

1535 – Črnomelj

675/5

JP 554021

1535 – Črnomelj

696/19

JP 554012

1535 – Črnomelj

680/2

nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom

1535 – Črnomelj

685/19

JP 554012

1535 – Črnomelj

685/17

JP 554012

1535 – Črnomelj

685/9

nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom

1535 – Črnomelj

685/13

JP 554012

1535 – Črnomelj

685/12

JP 554012

1535 – Črnomelj

685/15

JP 554012

1535 – Črnomelj

683/8

nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom

1535 – Črnomelj

697/16

nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom

1540 – Dobliče

2223/6

JP 556161

 

2. člen 

Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-248/2016-3

Črnomelj, dne 30. septembra 2016

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.