New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 19/2017) je Občinski svet Občine Žetale na 13. redni seji, dne 29. 06. 2017, sprejel naslednjo

 

OBVEZNO RAZLAGO

TRETJEGA ODSTAVKA 94. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŽETALE

 

1. člen

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 10/2013) se za tretji odstavek 94. člena poda naslednja obvezna razlaga:

»Na površinah razpršene poselitve (podrobna namenska raba A) so podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji določeni le za tipologijo zazidave, v kateri so predvidene naslednje stavbe: eno ali dvostanovanjska prostostoječa stavba v okviru kmetije, kmetijske stavbe: hlevi, kašče, skednji, kozolci in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji. Za vse ostale tipologije zazidave, ki so na površinah razpršene poselitve (podrobna namenska raba A) skladne z 31. in 32. členom tega odloka, pa se uporabljajo splošni prostorski izvedbeni pogoji.«.

 

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale.

 

3. člen

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-8/2017

Datum: 29. 06. 2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan