New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet  Občine Cerklje na Gorenjskem na 5. redni seji, dne 5. 6. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019

 

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 (Uradni glasilo slovenskih občin številka 3/19) se splošni del proračuna na ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih:

 

 

Rebalans I. proračuna za leto 2019

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

v €

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

9.548.348

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.525.974

70

DAVČNI PRIHODKI

6.081.393

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.615.471

 

703 Davki na premoženje

1.099.252

 

704 Domači davki na blago in storitve

366.670

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.444.582

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

675.717

 

711 Takse in pristojbine

14.736

 

712 Denarne kazni

184.150

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

29.676

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.540.303

72

KAPITALSKI PRIHODKI

502.000

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

202.000

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

300.000

73

PREJETE DONACIJE

20.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

20.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

500.374

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

369.236

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

131.138

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

17.470.005

40

TEKOČI ODHODKI

2.637.823

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

436.513

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

68.929

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.978.351

 

403 Plačila domačih obresti

1.000

 

409 Rezerve

153.030

41

TEKOČI TRANSFERI

2.783.540

 

410 Subvencije

320.200

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.670.184

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

365.810

 

413 Drugi tekoči domači transferi

427.346

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

11.506.701

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.506.701

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

541.941

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

541.441

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

500

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-7.921.657

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

462.948

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

462.948

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

462.948

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

462.948

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.100.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.100.000

 

500 Domače zadolževanje

1.100.000

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-6.358.709

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.100.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

7.921.657

 

Stanje na računu preteklega leta 31.12.

6.358.709

 

2. člen

Po uveljavitvi tega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

 

Številka: 410-27/2018-042

Datum: 5. 6. 2019

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l.r., župan