New Page 1

Na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 52. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/11) je Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 13. redni seji, dne 17. 4. 2013 sprejel

POSLOVNIK

NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOVRENC NA POHORJU

 

I.  Splošne določbe

1. člen

S tem poslovnikom Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: nadzorni odbor) ureja organizacijo, način dela nadzornega odbora ter pravice in dolžnosti predsednika in članov pri opravljanju nadzora.

2. člen

Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe občine deluje v okviru svojih pristojnosti  samostojno in neodvisno.

Svoje naloge opravlja pošteno, strokovno, vestno in nepristransko, v skladu z določbami veljavne zakonodaje ter občinskih predpisov.

3. člen

Delo nadzornega odbora je javno.

Nadzorni odbor lahko z večino glasov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Na uradni spletni strani občine se javno objavljajo potrjeni zapisniki sej nadzornega odbora, letni program dela ter letno poročilo o delu nadzornega odbora.

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in iz posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

4. člen

Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom oziroma aktom občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter upoštevati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov in pravnih oseb.

5. člen

Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: občina) na naslovu Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju.

Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občinske stavbe.

Nadzor opravlja nadzorni odbor na sedežu občine in pri nadzorovanih subjektih.

6. člen

Nadzorni odbor uporablja pri svojem delu pečat okrogle oblike, ki ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: „Občina Lovrenc na Pohorju“, na spodnji polovici pa zapis „Nadzorni odbor“.

II.  Organizacija in pristojnosti nadzornega odbora

7. člen

Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v primeru njegove odsotnosti pa član nadzornega odbora, ki ga za to pooblasti.

 

 

8. člen

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

9. člen

Strokovno in administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

Župan izmed zaposlenih v občinski upravi za čas trajanja mandata nadzornega odbora v roku 15 dni po prvi konstitutivni seji nadzornega odbora s pisnim sklepom imenuje javnega uslužbenca za administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora. Župan o tem takoj obvesti predsednika nadzornega odbora.

Strokovno pomoč nadzornemu odboru zagotavljajo po odredbi župana ali vodje občinske uprave delavci, zaposleni v občinski upravi.

Administrativno pomoč zajemajo predvsem naslednja opravila:

·      priprava vabil in tehnično-organizacijska dela za sklic in potek seje,

·      posredovanje gradiv za seje nadzornega odbora,

·      sestava zapisnikov in evidence prisotnih članov nadzornega odbora in pisnih odpravkov sklepov,

·      objava potrjenih zapisnikov sej občinskega sveta, programa dela ter letnih poročil o delu

nadzornega odbora na uradni spletni strani občine,

·      arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,

·      obveščanje članov nadzornega odbora o izobraževanjih in tečajih s področja dela nadzornega odbora in delovanja občine,

·      druga dela po navodilu nadzornega odbora oziroma predsednika nadzornega odbora,

Strokovna pomoč zajema predvsem:

·      posredovanje pisnih in ustnih informacij, ki jih nadzorni odbor potrebuje pri svojem delu,

·      obveščanje nadzornega odbora o sprejemu in spremembah aktov občine s področij, ki so v

pristojnosti nadzornega odbora,

·      obveščanje nadzornega odbora o novostih na področju zakonodaje in drugih predpisov s

področij, ki so v pristojnosti nadzornega odbora ter posredovanje mnenj in gradiv pristojnih

državnih in strokovnih institucij,

·      obveščanje članov nadzornega odbora o izobraževanjih in seminarjih.

10. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

·                  opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

·                  nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

·                  nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in javnim premoženjem občine ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

11. člen

Predsednik nadzornega odbora:

·          zastopa in predstavlja nadzorni odbor,

·          vodi in organizira delo nadzornega odbora,

·          sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,

·          pripravi predlog finančnega načrta nadzornega odbora,

·          predlaga dnevni red seje nadzornega odbora,

·          podpisuje odločitve in zapisnike sej nadzornega odbora,

·          spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,

·          sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo.

12. člen

Predsednik nadzornega odbora se je dolžan redno udeleževati sej občinskega sveta. V primeru odsotnosti mora predsednik nadzornega odbora za zastopanje nadzornega odbora na seji občinskega sveta pisno pooblastiti enega izmed članov nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora se udeležijo sej občinskega sveta, kadar so izrecno vabljeni k točki dnevnega reda, ki se nanaša na vsebino delovanja nadzornega odbora, ali če sami presodijo, da se obravnavane točke nanašajo na njihovo delo.

Predsedniku nadzornega odbora se najkasneje 7 dni pred sejo občinskega sveta pošljeta vabilo ter gradivo za sejo. Gradivo za sejo občinskega sveta se pošlje tudi članoma nadzornega odbora.

Predstavnik nadzornega odbora je dolžan odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz pristojnosti oziroma področja dela nadzornega odbora.

Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član nadzornega odbora mora na naslednji seji nadzornega odbora poročati o zadevah, ki so bile na seji občinskega sveta predmet obravnave in se nanašajo na delo nadzornega odbora.

13. člen

Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor s sklepom zadolži posameznega člana nadzornega odbora.

14. člen

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi zunanji in neodvisni izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Nadzorni odbor ni vezan na mnenje izvedenca.

15. člen

Nadzorni odbor se sme seznaniti z vsemi podatki in gradivom, ki jih potrebuje pri opravljanju nadzora, vključno s predlogi aktov.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

Dokumentacijo, ki je potrebna za izvrševanje nadzora, so dolžni odgovorni in nadzorovane osebe nadzornemu odboru dati na vpogled na pisno zahtevo v primernem roku, ki ga v zahtevi določi nadzorni odbor.

16. člen

Nadzoru prisostvujejo le osebe, ki jih predsednik nadzornega odbora povabil na nadzor.

Potek nadzora se ne sme zvočno ali slikovno snemati.

17. člen

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v roku 15 dni od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo, Računsko sodišče Republike Slovenije, če gre za dejanje korupcije, pa tudi Komisijo za preprečevanje korupcije.

Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju občine predstavljajo dejanja odgovornih oseb občine ter drugih oseb pri poslovanju z občino, ki :

·          so v kazenskem zakoniku opredeljena kot kazniva,

·          po veljavni zakonodaji predstavljajo prekrške,

·          po vsebini ustrezajo pojmu korupcije ali

·          so v nasprotju s temeljnimi pravili gospodarne in učinkovite rabe javnih sredstev ali so nezakonita in imajo za posledico oškodovanje občinskega premoženja.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

O obvestilu iz prvega odstavka tega člena je dolžan nadzorni odbor obvestiti župana in občinski svet.

18. člen

Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.

19. člen

O svojem delu in dokončnih ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora, obvešča nadzorni odbor javnost preko objav na uradni spletni strani občine, preko sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah.

Za obveščanje javnosti je pristojen predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član nadzornega odbora.

III.  Način dela nadzornega odbora

20. člen

Nadzorni odbor opravlja delo na sejah nadzornega odbora ter izven sej, kadar opravlja nadzor pri porabnikih proračunskih sredstev, skladno s programom dela nadzornega odbora za posamezno proračunsko leto.

Nadzor je lahko reden ali izreden.

Reden nadzor se opravlja na podlagi sprejetega letnega programa nadzora, ki ga nadzorni odbor oblikuje in sprejme samostojno. S predlogom finančnega načrta ga v mesecu decembru koledarskega leta predloži v vednost županu in občinskemu svetu.

Letni program nadzora sprejme nadzorni odbor s sklepom, v katerem določi:

·      predmet nadzora,

·      nadzorovani subjekt,

·      rok za izvedbo nadzora,

·      člana nadzornega odbora, ki je zadolžen za izvedbo nadzora,

·      zahtevnost nadzora.

Nadzorni odbor lahko med letom s sklepom samostojno dopolni ali spremeni letni program nadzora (izreden nadzor). Dopolnjen ali spremenjen letni program nadzora posreduje nadzorni odbor v vednost županu in občinskemu svetu. Dopolnitev in sprememba programa morata biti obrazloženi.

Nadzorni odbor o nameravanem nadzoru v skladu z letnim programom nadzora pisno obvesti nadzorovane osebe v roku 30 dni od seje, na kateri je bil občinski svet seznanjen z letnim programom nadzora. V pisnem obvestilu se navede: predmet nadzora, nadzorovani subjekt, rok za izvedbo nadzora in član nadzornega odbora, ki je zadolžen za izvedbo nadzora.

21. člen

Glede na obseg oziroma vsebino nadzora nadzorni odbor nadzor opredeli kot:

·      zelo zahteven nadzor,

·      zahteven nadzor,

·      manj zahteven nadzor.

Zelo zahteven nadzor je zlasti nadzor poslovanja občine ali posrednega proračunskega uporabnika v posameznem obdobju ali letu ali nadzor smotrnosti poslovanja občine.

Zahteven nadzor je nadzor zaokroženega dela poslovanja občine, na primer investicijskih odhodkov, postopkov oddaje javnih naročil, prevzemanja obveznosti, plač javnih uslužbencev in funkcionarjev, tekočih transferov in podobno.

Manj zahteven nadzor je nadzor, ki je osredotočen na posamezno proračunsko postavko ali podpostavko, na primer na odhodke za posamezno investicijo, tekoče transfere na posameznem področju (npr. kmetijstvo, kultura, šport), prihodke od prodaje posameznega premičnega in nepremičnega premoženja.

22. člen

Osnutek poročila in dokončno poročilo o opravljenem nadzoru morata zajemati vse sestavine, določene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine. Naslovnikom se vročata neposredno ali po pošti.

Županu ter vodji občinske uprave se poročilo vroči po pošti ali tako, da se poročilo izroči vodji glavne pisarne ali drugi uradni osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte. Šteje se, da je poročilo vročeno tistega dne, ko je izročeno vodji glavne pisarne ali drugi uradni osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte.

23. člen

Pobude za opravo nadzora lahko poda katerikoli od organov ali delovnih teles teles občine ali katerikoli subjekt s sedežem ali stalnim prebivališčem na območju občine.

Pobude iz prejšnjega odstavka morajo biti pisne in obrazložene. Nadzorni odbor mora na zahtevo pobudnikov iz prvega odstavka tega člena zagotoviti tajnost pobude, pobudnikov in vsebine pobude. Nadzorni odbor se samostojno odloči, ali bo pobudo pri sprejemu ali dopolnitvi letnega programa dela upošteval.

24. člen

Prvo (konstitutivno) sejo nadzornega odbora skliče župan v roku 45 dni po imenovanju članov nadzornega odbora.  Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzornega odbora pisno ali po elektronski pošti najmanj 3 dni pred dnem seje.

Rok iz prvega odstavka tega člena se lahko skrajša v primeru nujnih zadev ali na pobudo katerega od članov, na podlagi presoje predsednika.

Vabilu na sejo je treba priložiti predlagani dnevni red seje ter gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.

Dolžnost članov nadzornega odbora je, da se udeležijo seje nadzornega odbora. Svojo odsotnost morajo predsedniku nadzornega odbora sporočiti v najkrajšem možnem času po prejemu vabila.

Na seji nadzornega odbora je praviloma prisoten javni uslužbenec, imenovan za administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora, prisotne pa so lahko tudi druge osebe, če jih na sejo povabi predsednik nadzornega odbora.

Seja nadzornega odbora se sme zvočno snemati le za namen sestave zapisnika o seji nadzornega odbora. S pričetkom snemanja morajo biti člani nadzornega odbora vnaprej seznanjeni.

25. člen

Sejo vodi predsednik nadzornega odbora.

Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora.

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina opredeljenih članov nadzornega odbora.

26. člen

Na začetku seje glasuje nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu seje.

Na predlog posameznega člana nadzornega odbora se lahko z dnevnega reda umakne posamezna točka ali pa se točka dnevnega reda doda, če za to glasuje večina članov nadzornega odbora.

27. člen

O seji nadzornega odbora se piše zapisnik.

Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:

·      zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve,

·      navedbo vabljenih in prisotnih članov ter drugih oseb na seji,

·      sprejet dnevni red in ugotovitev sklepčnosti,

·      poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,

·      potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,

·      izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,

·      morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,

·      sprejete sklepe nadzornega odbora z navedbo, ali so bili sprejeti soglasno ali z večino glasov.

Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so bila predložena na seji nadzornega odbora.

Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsedujoči.

28. člen

Javni uslužbenec, pooblaščen za administrativno pomoč nadzornemu odboru, piše zapisnik seje nadzornega odbora in vodi evidenco prisotnih članov nadzornega odbora na seji.

Predsednik nadzornega odbora na seji poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje, nakar nadzorni odbor potrdi zapisnik prejšnje seje. Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki. Pripombe se zabeležijo v zapisniku seje.

Potrjeni zapisnik seje nadzornega odbora se javno objavi na uradnih spletnih straneh občine.

Zapisnike in dokumentacijo nadzornega odbora hrani pooblaščeni javni uslužbenec do konca mandata nadzornega odbora in jih po poteku mandata arhivira.

29. člen

Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga da na glasovanje.

Predlog sklepa lahko poda tudi kateri od članov nadzornega odbora, če se ne strinja s predsednikovim predlogom sklepa. V takem primeru se najprej glasuje o predlogu sklepa, ki ga je podal predsednik. Če je tak predlog sprejet, se o drugih predlogih sklepov glede iste zadeve ne glasuje. Če pa predlog sklepa predsednika ni sprejet, se glasuje o drugih predlogih sklepov po vrstnem redu predlaganja. Ko je sprejet eden od predlogov sklepov, se o ostalih, ki mu sledijo glede iste stvari, ne glasuje več.

Glasuje se javno z dvigovanjem rok ali pa tajno, če tako sklene nadzorni odbor.

Predsednik odbora konča sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.

30. člen

Predsednik nadzornega odbora sme prekiniti sejo, če meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje tistega dne, ki ga določi predsednik.

31. člen

Predsednik nadzornega odbora lahko skliče korespondenčno sejo, kadar to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka.

Korespondenčna seja lahko poteka po telefonu, preko videokonference ali drugih elektronskih medijev, tako da vsak član nadzornega odbora glasuje o predlaganem sklepu.

O poteku korespondenčne seje se napiše zapisnik, ki ga s sklepom potrdijo člani na naslednji redni seji nadzornega odbora.

32. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov.

33. člen

Za tista vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila statuta občine, poslovnika občinskega sveta ter državni predpisi s področja lokalne samouprave, ki urejajo področje delovanja nadzornih odborov občin.

34. člen

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

IV.  Končni določbi

35. člen

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati pred tem veljaven Poslovnik Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju št. 015-03-007/99 z dne 15. 6. 1999.

36. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

V Lovrencu na Pohorju, dne 17. 4. 2013

 

Občina Lovrenc na Pohorju

Jože Javornik, predsednik nadzornega odbora