New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 4. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 8 redni seji dne 26. 11. 2003 sprejel

ODLOK

o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik

1. člen

V odloku o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 29/96 in 98/99) se za 8.a členom dodajo naslednji členi, ki glasijo:

8.b člen

Nadzorni odbor ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm. Ob krožnicah sta napisa: na zgornji polovici pečata »NADZORNI ODBOR«, na spodnji »OBČINA VOJNIK«.

8.c člen

Občinska volilna komisija ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je napis »Občinska volilna komisija«, ob krožnicah pa sta napisa – na zgornji polovici pečata »OBČINA VOJNIK, na spodnji pa »VOJNIK«.

8.d člen

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 11 mm. Ob krožnicah sta napisa: na zgornji polovici pečata »OBČINA VOJNIK«, na spodnji »SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU«.

8.e člen

Štab civilne zaščite ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema vzporednima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Vojnik v velikosti 13 mm. Ob krožnicah sta napisa: na zgornji polovici pečata »ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE«, na spodnji »OBČINA VOJNIK«.

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu RS.

 

Št. 1075/12-03/7

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 2. decembra 2003.

Benedikt Podergajs l. r.