New Page 1

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99, 01/01, 3/02 in 4/03) je občinski svet na 19. redni seji dne 14. 12. 2005   sprejel naslednji

SKLEP

O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH HIŠ, STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1.     člen

 

S tem sklepom se določa gradbena cena koristne stanovanjske  površine, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.

 

Povprečna gradbena cena za m2  stanovanjske površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2006 se ne spremeni in  znaša za:

-        naselje Cerklje   171.107,00 SIT

-        ostala naselja    164.263,00 SIT

2.     člen

 

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2006.

 

Številka: 03201-01/2005-39

Datum:  15. 12. 2005

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.