New Page 2

Številka: 11R-2020/OS

Datum: 19. 5. 2020

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) in 21. člena Poslovnika

Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017 in 22/2019)

 

 

 

S K L I C U J E M

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

ki bo v četrtek, 28. 5. 2020, ob 18. uri,

v prostoru velike dvorane Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče

 

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik) 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik), 3.dopisne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik), 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik) in 5.dopisne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

2. Poročilo  župana

3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta

4. Kadrovska zadeve

a) Imenovanje nadomestne članice Občinskega sveta Občine Turnišče (gradivo)

b) Razširitev in imenovanje članov Komisije za prireditve in proslave (gradivo)

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče – prva obravnava (skrajšani postopek) (gradivo)

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19 –obravnava po 88. členu Poslovnika (gradivo)

7. Program dela za leto 2020 in Finančni načrt za leto 2020 – JZ  Pomurske lekarne (gradivo)

8. JP Varaš d.o.o.

a) Poslovno poročilo JP Varaš d.o.o. za leto 2019 (gradivo)

b) Elaborat o oblikovanju cene izvajanja GJS odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode za leto 2020 (gradivo)

9. Poročilo predstavnikov v svetih zavodov (svetniki, ki so bili imenovani v svete zavodov)

10. Razno (gradivo)

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan