New Page 2

Številka: 900-12/2017-3-(52/04)

Datum: 17.5.2017

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 24.5.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 19.4.2017 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Statut Mestne občine Kranj — uradno prečiščeno besedilo (gradivo)

5. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Kranj — prva obravnava (gradivo)

6. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce (gradivo)

7. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (gradivo)

8. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil (gradivo)

9. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki (gradivo)

10. Predlog cen storitev ravnanja z odpadki v MOK (gradivo)

11. Predlog cen storitve oskrbe s pitno vodo MOK (gradivo)

12. Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2)

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan