New Page 2

 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00,79/01,30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP) in 105. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04 in 58/05 )  je občinski svet Občine Kidričevo na 12. redni seji  dne 13.05.2008 sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2008

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4 z dne 15.02.2008) in glasi:

 

 

Občinski proračun za leto 2008 se določi v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

v EUR

 Skupina/Podskupina kontov

 

Rebalans št. 1 2008

 

I.

 

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

8.069.676

 

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.828.881

 

70

 

DAVČNI PRIHODKI

4.200.851

 

 

700

Davki na dohodek in dobiček

3.356.751

 

 

703

Davki na premoženje

685.250

 

 

704

Domači davki na blago in storitve

158.850

 

 

706

Drugi davki

0

 

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

628.030

 

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

185.980

 

 

711

Takse in pristojbine

12.080

 

 

712

Denarne kazni

7.500

 

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

 

 

714

Drugi nedavčni prihodki

422.470

 

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI

538.666

 

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

10.000

 

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

528.666

 

73

 

PREJETE DONACIJE

23.000

 

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

23.000

 

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

 

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

2.679.129

 

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.054.981

 

 

741

Prej.sred. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU

1.624.148

 

II.

 

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

10.033.064

 

40

 

TEKOČI ODHODKI

1.617.109

 

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

346.725

 

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

54.650

 

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.035.148

 

 

403

Plačila domačih obresti

18.500

 

 

409

Rezerve

162.086

 

41

 

TEKOČI TRANSFERI

1.537.623

 

 

410

Subvencije

44.285

 

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

899.983

 

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

213.871

 

 

413

Drugi tekoči domači transferi

379.484

 

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

 

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.706.919

 

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.706.919

 

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

171.413

 

 

431

Invest. transf. prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. upor.

119.607

 

 

432

Invest. transf. proračunskim uporabnikom

51.806

 

 

III.

 

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)

 

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-1.963.388

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

 Skupina/Podskupina kontov

Rebalans št. 1 2008

 

IV.

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

10.432

 

75

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

10.432

 

 

750

Prejeta vračila danih posojil

10.432

 

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

 

V.

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

 

DELEŽEV (440+441+442)

0

 

44

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV

0

 

 

440

Dana posojila

0

 

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

 

VI.

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

10.432

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans št. 1 2008

 

VII.

 

ZADOLŽEVANJE (500)

1.100.000

 

50

 

ZADOLŽEVANJE

1.100.000

 

 

500

Domače zadolževanje

1.100.000

 

VIII.

 

ODPLAČILA DOLGA

49.612

 

55

 

ODPLAČILA DOLGA

49.612

 

 

550

Odplačila domačega dolga

49.612

 

IX.

 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-902.568

 

X.

 

NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

 

(VII.-VIII.)

1.050.388

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

(9009 splošni sklad za drugo)

1.379.495

 

  

 

2. člen

 

 

Spremeni se drugi odstavek 6. člena Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2008 in glasi:

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema obveznosti za investicije načrtovane v veljavnem načrtu razvojnih programov.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Spremeni se prvi odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2008 in glasi:

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 planira zadolžiti do višine 1.100.000 EUR, in sicer za investicijo Vrtec Kidričevo in investicije v kanalizacijo.

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Členu 16 Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2008 se doda novi odstavek, ki glasi:

 

 

Župan Občine Kidričevo je pooblaščen za najem kratkoročnega likvidnostnega kredita do višine 5% vrednosti prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov veljavnega proračuna za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Štev.: 007-7/2007-9

 

 

Datum: 14.05.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Kidričevo

 

Podžupan Jožef Medved