New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in 96/07), Sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 93/15) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

 

S K L E P 

o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova 

 

I. 

Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova št. BZ 02/2016-026, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, se sprejme.

II. 

Cena storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova zajema:

1. Omrežnino:

Nazivna velikost vodomera v mm

Faktor omrežnine

Cena brez DDV

Cena z DDV

€/mesec

€/mesec

DN ≤ 20

1

11,8351

12,9594

20 ˂ DN ˂ 40

3

35,5054

38,8784

40 ≤ DN ˂ 50

10

118,3515

129,5949

50 ≤ DN ˂ 65

15

177,5272

194,3923

65 ≤ DN ˂ 80

30

355,0544

388,7846

80 ≤ DN ˂ 100

50

591,7573

647,9742

100 ≤ DN ˂ 150

100

1.183,5146

1295,9485

150 ≤ DN

200

2.367,0292

2591,8970

2. Vodarino:

Obračunska postavka

Cena brez DDV

Cena z DDV

(€/m3)

(€/m3)

Vodarina

0,5548

0,6075

 

III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po sprejemu tega sklepa.

 

Št. 355-07/2016

Cankova, dne 18. novembra 2016

 

Župan 

Občine Cankova 

Drago Vogrinčič l.r.