New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 11/11, 14/13-popr., 101/13, 15/15-ZFisP, 96/15-ZIPR1617 in 13/18),  ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016 in 27/2017),  je Občinski svet Občine Veržej na  seji dne  22.10.2020 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2020

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2020) tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.330.361

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.222.497

70

DAVČNI PRIHODKI

1,006.742

700

Davki na dohodek in dobiček

804.516

703

Davki na premoženje

99.276

704

Domači davki na blago in storitve

102.950

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

215.755

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

141.555

711

Takse in pristojbine

1.000

712

Globe in druge denarne kazni

25.700

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

47.500

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.107.864

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

524.168

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

583.696

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.531.671

40

TEKOČI ODHODKI

396.543

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

121.905

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

19.347

402

Izdatki za blago in storitve

238.664

403

Plačila domačih obresti

2.427

409

Rezerve

14.200

41

TEKOČI TRANSFERI

576.254

410

Subvencije

33.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

300.747

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

54.883

413

Drugi tekoči domači transferi

187.624

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

389.830

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

389.830

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.169.044

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

1.068.314

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

100.730

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-201.310

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

13.602

50

ZADOLŽEVANJE

13.602

500

Domače zadolževanje

13.602

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

84.113

55

ODPLAČILA DOLGA

84.113

550

Odplačila domačega dolga

84.113

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-271.821

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-70.511

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

201.310

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

328.616

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2020-25

Datum:  22.10.2020

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan