New Page 1

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) je Občinski svet Občine Prevalje na 12. redni seji dne 28.1.2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PREVALJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020

 

1. člen

V 4. členu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015, v nadaljevanju pravilnik) se črta 23. točka.

 

2. člen

V 13. členu pravilnika se v 2. odstavku Podukrepa 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 2. in 5. alineja spremenita tako, da se na novo glasita:

·       »- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);

·       stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav.«

 

3. člen

V 14. členu pravilnika se pred 8. odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.«

Sedanji 8. odstavek postane 9. odstavek.

 

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0004/2015

Datum: 28. 1. 2016

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasić, župan