New Page 2

Na podlagi 18. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 77/10, 90/10, 87/11 in 49/12) in 14. člen Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik) je Občinski svet Občine Destrnik, na 25. redni seji, dne 25.04.2014 sprejel

SKLEP

o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan

1. člen

Občinski svet Občine Destrnik imenuje Zmagoslava Šalamuna, Biš 61, 2254 Trnovska vas za odgovornega urednika časopisa Občan, glasilo Občine Destrnik za dobo štirih let.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji urednici javnega glasila Občan, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju nove odgovorne urednice javnega glasila Občan, št. 900-10/2010-18R-12/13 z dne 16.4.2010.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 900-9/2014-25R-9/11

Datum: 25. 04. 2014

 

Župan Občine Destrnik:

Vladimir Vindiš