New Page 2

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 68. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 36/06 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08, 69/08, 42/09 in 109/09) in 3., 4., 17. in 18. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08, 76/08 in 108/09), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 64/07) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 32. redni seji dne 21. 6. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje

1. člen

V Odloku o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 109/07) se besedilo 5. člena v celoti spremeni in se glasi:

»Oglaševanje, obveščanje na oglaševalskih mestih in komercialno usmerjanje na usmerjevalnih mestih se opravlja kot dejavnost izbirne gospodarske javne službe.

Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka se podeli koncesija v skladu s predpisi.

Do izbire koncesionarja je oglaševanje, obveščanje na oglaševalskih mestih in komercialno usmerjanje na usmerjevalnih mestih v pristojnosti strokovne službe občinske uprave.«

2. člen

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 032-0005/2010

Mozirje, dne 21. junija 2010

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.