New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list, RS št. 12/91, 8/96), prvega odstavka 41. člena in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 13. redni seji dne 11. 7. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom Občina Rogašovci, s sedežem Rogašovci 14b (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok ter osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sveti Jurij (v nadaljevanju: zavod).

 

 

V sestavo javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij sodijo:

 

 

– Osnovna šola Sveti Jurij

 

 

– Podružnična osnovna šola Pertoča

 

 

– Vzgojno varstvena enota pri podružnični osnovni šoli Pertoča

 

 

– Vzgojno varstvena enota vrtec Rogašovci

 

 

– Vzgojno varstvena enota pri matični šoli Sveti Jurij.

 

 

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Rogašovci.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

 

 

2. člen

 

 

Ime zavoda je: Osnovna šola SVETI JURIJ.

 

 

Skrajšano ime šole je: OŠ SVETI JURIJ.

 

 

Sedež šole je: Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.

 

 

V sestavi zavoda delujejo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa na drugi lokaciji:

 

 

– Podružnična osnovna šola Pertoča, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju,

 

 

– Vzgojno varstvena enota pri podružnični osnovni šoli Pertoča,

 

 

– Vzgojno varstvena enota Rogašovci,

 

 

– Vzgojo varstvena enota pri matični šoli Sveti Jurij.

 

 

3. člen

 

 

Zavod je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovorna z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.

 

 

Podružnična šola in enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.

 

 

2. Pečat zavoda

 

 

4. člen

 

 

Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm.

 

 

Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Sveti Jurij, Sveti Jurij 13.

 

 

Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

 

 

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

 

 

5. člen

 

 

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

 

 

Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja, ki mu jih ta določi.

 

 

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole.

 

 

6. člen

 

 

Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

 

 

V odnosu z banko in Upravo za javne prihodke Republike Slovenije podpisujejo za zavod ravnatelj in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za javne prihodke Republike Slovenije, ki jih določi ravnatelj. Pooblaščeni računovodja pri plačevanju obveznosti zavoda uporablja elektronsko poslovanje ter s tem vse plačilne naloge podpiše z elektronskim podpisom.

 

 

Ravnatelj določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.

 

 

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb

 

 

7. člen

 

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja, in sicer:

 

 

1. za matično šolo: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sveti Jurij in Večeslavci;

 

 

2. za podružnično šolo Pertoča: Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci.

 

 

Iz utemeljenih in objektivnih razlogov se učencem iz šolskega okoliša podružnične šole omogoči obiskovanje na matični šoli.

 

 

Šolski okoliš matične in podružnične šole je hkrati vzgojno-varstveni okoliš enot vrtca Rogašovci, enote vrtca pri matični šoli Sveti Jurij in enote vrtca pri podružnični osnovni šoli Pertoča.

 

 

III. DEJAVNOST ŠOLE

 

 

8. člen

 

 

Zavod opravlja javno službo na področju

 

 

85.200 – osnovnošolsko splošno izobraževanje

 

 

85.100 – predšolska vzgoja

 

 

93.110 – obratovanje športnih objektov

 

 

56.290 – storitve menz

 

 

56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi

 

 

58.140 – izdajanje revij in druge periodike

 

 

82.300 – druge raznovrstne poslovne dejavnosti (organizacija razstav in proslav)

 

 

68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

 

 

49.390 – drug kopenski potniški promet prevoz

 

 

90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve

 

 

91.011 – dejavnost knjižnic.

 

 

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

 

9. člen

 

 

Zavod izvaja javno veljavni vzgojno-izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

 

 

10. člen

 

 

Zavod je devet razredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

 

 

Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 1 leta do vstopa v osnovno šolo.

 

 

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

 

 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

 

 

11. člen

 

 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru registrirane dejavnosti.

 

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

 

12. člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

– svet zavoda,

 

 

– ravnatelj zavoda,

 

 

– strokovni organi,

 

 

– svet staršev.

 

 

13. člen

 

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

 

 

Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:

 

 

– trije predstavniki ustanovitelja,

 

 

– trije predstavniki delavcev zavoda,

 

 

– trije predstavniki staršev.

 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.

 

 

Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične šole Sv. Jurij, podružnice Pertoča in enot vrtca, in sicer:

 

 

– iz matične enote ter podružnice Pertoča dva člana,

 

 

– iz enot vrtca enega člana.

 

 

Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno in tajno na volitvah po postopku in načinu, ki ga določa zakon in ta odlok.

 

 

Predstavnike staršev pa volijo in razrešujejo starši na svetu staršev in sicer tri predstavnike – dva predstavnika iz šole in enega iz vrtca.

 

 

Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

 

 

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

 

 

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

 

 

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma učencev v vrtcu in šoli.

 

 

14. člen

 

 

Pristojnosti sveta zavoda:

 

 

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

 

 

– sprejema program razvoja zavoda (šole in vrtca),

 

 

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 

 

– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,

 

 

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

 

 

– obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,

 

 

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 

 

– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,

 

 

– sprejema zaključno poslovno in finančno poročilo zavoda,

 

 

– predlaga ustanovitelju spremembo ali ukinitev dejavnosti,

 

 

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 

 

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

 

 

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v vzgojno-izobraževalne centre za opravljanje skupnih administrativnih, računovodskih, svetovalnih in drugih tehničnih del,

 

 

– opravlja in potrjuje druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

 

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

 

 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandata. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

 

 

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v šoli.

 

 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.

 

 

Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.

 

 

15. člen

 

 

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo:

 

 

– najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico,

 

 

– vsak reprezentativni sindikat v zavodu.

 

 

Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov za člane sveta zavoda iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta zavoda.

 

 

Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.

 

 

16. člen

 

 

Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.

 

 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

 

 

Voli se z glasovnicami, osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz matične enote in iz enot vrtca po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične enote in enot vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

 

 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz matične šole ali vrtca kot jih je potrebno izvoliti.

 

 

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

 

 

17. člen

 

 

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, in sicer dva kandidata iz matične šole in podružnice ter en kandidat iz enot vrtca. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste enote dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

 

 

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

 

 

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

 

 

18. člen

 

 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.

 

 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

 

 

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

 

 

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

 

 

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

 

 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.

 

 

19. člen

 

 

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.

 

 

1. Ravnatelj

 

 

20. člen

 

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

 

 

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost delovanja zavoda.

 

 

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 

 

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

 

 

– pripravlja program razvoja zavoda,

 

 

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

 

 

– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,

 

 

– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,

 

 

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

 

 

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

 

 

– organizira mentorstvo za pripravnike,

 

 

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

 

 

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

 

 

– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

 

 

– spremlja delo svetovalne službe,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

 

 

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,

 

 

– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih,

 

 

– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

 

 

– določa sistemizacijo delovnih mest,

 

 

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

 

 

– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo,

 

 

– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

 

21. člen

 

 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Mandat ravnatelja traja pet let.

 

 

a) Pomočnik ravnatelja

 

 

22. člen

 

 

Zavod ima pomočnika ravnatelja.

 

 

Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in naloge, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.

 

 

b) Vodja podružnične osnovne šole in vzgojno-varstvenih enot

 

 

23. člen

 

 

Podružnično osnovno šolo vodi vodja podružnične šole, vzgojno-varstveno enoto pa vodja enote vrtca, ki poleg dela učitelja oziroma vzgojitelja opravljata še naslednje naloge:

 

 

– organizirata in vodita delo,

 

 

– predlagata ravnatelju program razvoja,

 

 

– predlagata nadstandardne programe,

 

 

– skrbita za sodelovanje z okoljem,

 

 

– obveščata starše o delu,

 

 

– opravljata druge naloge, za katere ju pisno pooblasti ravnatelj.

 

 

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnične šole.

 

 

24. člen

 

 

ORGANIZACIJA DELA V ODDELKIH VRTCA

 

 

a) Pedagoški in organizacijski vodja vrtca

 

 

V enoti vrtca ravnatelj imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje enote vrtca, pedagoško vodjo vrtca za polno delovno obveznost, če ima enota vsaj 20 oddelkov, oziroma sorazmerni delež, če ima oddelkov manj.

 

 

Za pedagoško vodjo vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, svetovalnega delavca.

 

 

Pedagoško vodjo vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pedagoško vodjo vrtca, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor.

 

 

Pedagoški in organizacijski vodja vrtca opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistematizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere jih ravnatelj pisno pooblasti.

 

 

b) Vodja vrtca

 

 

Ravnatelj lahko izmed delavcev vrtca imenuje tudi vodjo vrtca.

 

 

Vodja vrtca je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pedagoškega vodjo vrtca, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.

 

 

Vodja vrtca opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistematizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere jih ravnatelj pisno pooblasti.

 

 

2. Strokovni organi

 

 

25. člen

 

 

Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktiv.

 

 

26. člen

 

 

Vzgojiteljski, učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

 

 

Vzgojiteljski, učiteljski zbor:

 

 

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

 

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

 

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

 

 

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

 

 

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

 

 

– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih in

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.

 

 

27. člen

 

 

Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.

 

 

Programski učiteljski zbor opravlja naloge, ki so določene z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

28. člen

 

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

 

 

Oddelčni učiteljski zbor:

 

 

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,

 

 

– oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,

 

 

– odloča o vzgojnih ukrepih ter

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

29. člen

 

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

 

30. člen

 

 

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

 

 

Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.

 

 

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

 

3. Svet staršev

 

 

31. člen

 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.

 

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

 

Svet staršev:

 

 

– predlaga nadstandardne programe,

 

 

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

 

 

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 

 

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

 

 

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

 

 

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

 

 

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,

 

 

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

 

 

– samostojno ali v sodelovanju z delavci zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

 

 

– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

 

 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

4. Svetovalna služba

 

 

32. člen

 

 

V zavodu deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, vzgojiteljem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

 

 

Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

 

 

Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.

 

 

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

 

 

5. Knjižnica

 

 

33. člen

 

 

Zavod ima knjižnico.

 

 

Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

 

 

Zavod mora imeti učbeniški sklad. Njegovo upravljanje določi minister.

 

 

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva drža v skladu z merili, ki jih določi minister.

 

 

V. ZAPOSLENI V ŠOLI IN ENOTAH VRTCA

 

 

34. člen

 

 

Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v šoli in vrtcu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

 

 

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javno-veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

 

 

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

 

 

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se zanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.

 

 

Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.

 

 

Strokovna, administrativna, računovodska, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.

 

 

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.

 

 

35. člen

 

 

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.

 

 

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu oziroma šoli se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

 

 

Sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj na podlagi normativov in standardov v soglasju z Ministrstvo za šolstvo in šport, za vrtec pa v soglasju z ustanoviteljem.

 

 

Objava prostih delovnih mest in sklepanje pogodb o zaposlitvi poteka v skladu z zakonskimi predpisi.

 

 

VI. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST

 

 

36. člen

 

 

Premoženje s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.

 

 

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.

 

 

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.

 

 

Zavod je odgovoren ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.

 

 

Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske in predšolske vzgoje prenese v upravljanje nepremičnine. Zemljiško knjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, ter drugi pogoji in obveznosti upravljanja se uredijo s pogodbo med ustanoviteljem in zavodom.

 

 

37. člen

 

 

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna lokalne skupnosti v skladu z zakonom in statutom občine.

 

 

Drugi viri, ki so namenjeni vzgoji in izobraževanju so tudi: prispevki in plačila staršev, sredstva od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevki sponzorjev in drugo.

 

 

Obseg in način zagotavljanja proračunskih sredstev in druge obveznosti se opredelijo z letno pogodbo o financiranju zavoda.

 

 

38. člen

 

 

Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

 

 

Upravljanje, način pridobivanja sredstev in sestavo ureja zakon.

 

 

Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme svoja pravila.

 

 

Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, glede na sorazmerno višino sredstev financiranja. Način kritja tega primanjkljaja se določi v soglasju z financerjem.

 

 

39. člen

 

 

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.

 

 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

 

 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

 

 

VII. NADZOR

 

 

40. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.

 

 

Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.

 

 

41. člen

 

 

Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

 

 

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja in namenskost uporabe sredstev nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

 

 

VIII. JAVNOST DELA ZAVODA

 

 

42. člen

 

 

Delo zavoda je javno.

 

 

Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem oziroma predstavnikom javnosti.

 

 

Starši učencev in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.

 

 

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

 

 

IX. POSLOVNA TAJNOST

 

 

43. člen

 

 

Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:

 

 

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,

 

 

– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.

 

 

X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

 

 

44. člen

 

 

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj zavoda, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.

 

 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili zavoda.

 

 

Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi in s tem odlokom.

 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

45. člen

 

 

Svet zavoda opravlja svoje naloge do konca mandata v obstoječi sestavi.

 

 

46. člen

 

 

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela.

 

 

47. člen

 

 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sveti Jurij je pravni naslednik Osnovne šole Sveti Jurij, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, na registrskem vložku številka 1/84-00 in prevzame vse pravice ter obveznosti tega zavoda.

 

 

48. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 25/97, 18/99, 38/03).

 

 

49. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 600-0001/2008-00/05-8

 

 

Sveti Jurij, dne 11. julija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Rogašovci

 

 

Edvard Mihalič l.r.