New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 14. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane  v letu 2000 v Občini Šalovci

1. člen

V pravilniku o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 10/00) se v 8. točki 8. člena številka “20” nadomesti s številko “30”.

2. člen

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-21/2000

Šalovci, dne 6. julija 2000.

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.