New Page 1

Na podlagi sklepa Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota z dne 8. decembra 1998, da je članu mestnega sveta Antonu Slavicu prenehal mandat na podlagi pete alinee 37.a člena, v povezavi s 37.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je občinska volilna komisija na seji dne 11. 12. 1998, na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

 

u g o t o v i l a,

da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS v 1. volilni enoti.

Ta kandidat je Aleksander Šeruga, roj. 31. 3. 1944, ekonomski tehnik, iz Murske Sobote, Stara ul. 3. 

Kandidat je dne 11. decembra 1998 podal izjavo, da sprejema mandat.

 

Št. 00607-2/98

Murska Sobota, dne 11. decembra 1998.

 

Predsednik 

Občinske volilne komisije 

Murska Sobota 

Bojan Žunič, dipl. prav. l. r. 

Člani: 

Žarko Bejek, dipl. prav. l. r. 

Alenka Ratnik, dipl. prav. l. r. 

Elza Čarni, dipl. prav. l. r.