New Page 2

 

Svet občine Nazarje je na podlagi 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 3/99, 7/01, 2/02 in 8/02) in na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS št. 8/87 in 16/87) na svoji 24. redni seji, dne 15. 12. 2005 sprejel

 

SKLEP

 

o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja zemljišč za leto 2006

 

I.

 

1. Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na dan 31.12.2005 znaša 178.139,44 SIT/m2.

 

2. Stroški komunalnega urejanja zemljišč za m2 koristne površine objekta znašajo na dan 31.12.2005 12% od povprečne gradbene cene in sicer 21.376,73 SIT/m2 od tega:

 

- za komunalne objekte in naprave individualne rabe v višini 5%, oziroma 8.906,97 SIT/m2

 

- za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini 7%, oziroma 12.469,75 SlT/m2.

 

3. Povprečna vrednost stavbnega zemljišča za m2 površine znaša na dan 31.12.2005:

 

- za območje Nazarij in dela naselja Prihova 1,2% od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, oziroma 2.137,67 SIT/m2;

 

- za ostala območja občine Nazarje 0,8% od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, oziroma 1.425,11 SIT/m2.

 

II.

 

Cene določene v poglavju I. tega sklepa se mesečno valorizirajo z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev povprečne stanovanjske izgradnje, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.

 

III.

 

Ta sklep začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin, uporablja pa se od 01.01.2006.

 

 

 

Številka: 062-03/2005-24

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

 

Datum: 15. 12. 2005

Ivan PURNAT, l.r.